Bekendmakingen week 46

Verkeer

Verkeersmaatregel

 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Van Asch van Wijcklaan in Oldebroek nabij huisnummer 81 door het plaatsen van een bord met onderbord waarop het kenteken wordt vermeld. (1029867 - 5 november 2019)

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op maandag 24 december 2019 van 16.00 tot 21.30 uur is het deel van de openbare weg ter hoogte van de Van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep afgesloten voor al het verkeer. Dit  vanwege een ‘Kerstavond Openluchtdienst’ voor de Pauluskerk aan de Van Pallandtlaan in Wezep (1029797 – 5 november 2019).

Ontheffing motorvoertuig

 • Aan een bewoner van Wezep wordt ontheffing verleend om een door hem bestuurde bergingswagen, indien gewenst, te parkeren op de aangegeven plek in de Klimopstraat in Wezep (1029954 - 6 november 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Boterakkers 26 in Wezep, bouwen van een serre (0269201900582 - 1 november 2019).
 • Clematisstraat 10 in Wezep, aanpassen van het schoolplein, verplaatsen fietsenstalling en plaatsen van een zeecontainer (0269201900584 - 1 november 2019).
 • Colijnhof 28 in Wezep, wijzigen van de bestemming (0269201900585 - 1 november 2019).
 • Hogenbrinkweg 7 in Oldebroek, bouwen van een twee-onder-een kapwoning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900586 - 1 november 2019).
 • Rustenburgsweg 59A in Oldebroek, bouwen van zes half-vrijstaande woningen (0269201900587 - 2 november 2019).
 • Duivendansweg 10B in Wezep, uitbreiden van de bestaande schuur (0269201900588 - 3 november 2019).
 • Tarweakker 2 in Wezep, kappen van een berk  (0269201900590 - 5 november 2019).
 • Keizersweg 2 in Wezep, brandveilig gebruik van een kindcentrum (0269201900589 – 30 oktober 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Oostendorperstraatweg 69 in Oosterwolde, het realiseren van een verdiept liggend zonneveld in een weiland (0269201900232 - 7 november 2019).
 • Broekerenk 27 in 't Loo Oldebroek, bouwen van een loods (0269201900489 - 5 november 2019).
 • Hogekamp nabij 26 in Oldebroek, wijzigen van een parkeerplaats (0269201900493 - 7 november 2019).
 • Molenweg 15 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269201900561 - 1 november 2019).
 • Bovenheigraaf 29A in Oldebroek, het bouwkundig splitsen van de woning, het realiseren van een paardenbak en tijdelijk plaatsen van een woonunit (0269201900438 - 5 november 2019).
 • Stouwdamsweg 12 in Oldebroek, plaatsen van een container (0269201900568 - 7 november 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau wordt ontheffing verleend voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan het spoor in de gemeente Oldebroek tijdens de nachtelijke uren van het jaar 2020 (1029646 - 5 november 2019).

Verklaring van geen bezwaar

 • Oosterbroekweg in Wezep kadastraal bekend: Oldebroek sectie P nummer 409, voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen (1027150 - 5 november 2019).
 • Groote Woldweg bij 75B in Oosterwolde, voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen (1027255 - 5 november 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 627 in Hattemerbroek, gedeeltelijk slopen van een pand en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900591 - 5 november 2019).
 • Rustenburgsweg 13 in Oldebroek, slopen van een voormalig winkelpand en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900592 - 6 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 241A in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900593 - 6 november 2019).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Op 21 november 2019 wordt een zaalverloting gehouden door vogelvereniging De Vogelvriend in clubgebouw De reizende postduif, Nieuwlandsweg 13, 8091 HK in Wezep (1029327 – 07 november 2019).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) en ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Broekeroordsweg 3C in 't Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking voorziet in het legaliseren van bedrijfsactiviteiten en het bouwen van een overkapping op het perceel Broekeroordsweg 3C in 't Loo. De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met de aldaar geldende bedrijfsbestemming. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800546 / OLO 3957985.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 7 november 2019 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de afwijking van het bestemmingsplan.

Inzien

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 13 november 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 13 november 2019 tot en met 24 december 2019 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.

Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en u belanghebbende bent.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.