Bekendmakingen week 47

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vanwege de Broekermarkt op de Zuiderzeestraatweg in de kern van Oldebroek gelden op woensdag 1 juli 2020 van 08.00 tot 23.30 uur de volgende maatregelen:

 • Een gedeelte van de Stationsweg en de Spronksweg, beide gelegen tussen de van Sytzamalaan en de Zuiderzeestraatweg, en de Van Asseltsweg bij de aansluiting met de Zuiderzeestraatweg zijn afgesloten voor al het verkeer.
 • Er geldt een tweezijdig parkeerverbod voor de Rustenburgsweg en de Stouwdamsweg voor de gedeelten liggend tussen de van Asch van Wijcklaan en de Zuiderzeestraatweg, en voor de gehele Van Asch van Wijcklaan (1030635 – 12 november 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 620 in Wezep, realiseren van 13 appartementen (0269201900609 - 14 november 2019).
 • Bloemstraat 107 in Oldebroek, melden van brandveilig gebruik (0269201900608 - 14 november 2019).
 • Cotoneasterstraat 42 in Wezep, plaatsen van twee bijgebouwen (0269201900607 - 13 november 2019).
 • Oude Dijk 23 R1 in Oldebroek, kappen van 25 eiken en vijf beuken (0269201900605 - 12 november 2019).
 • Polweg 5 in Wezep, aanleggen van een paddock/paardenbak (0269201900603 - 12 november 2019).
 • Zeuven Heuvels in Wezep (kavel 11 en 12), wijzigen aanvraag van een twee-onder-een kap woning in een vrijstaande woning (0269201900602 - 12 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 183 in Oldebroek, bouwen van een dierenshelter (0269201900597 - 8 november 2019).
 • Duivendansweg 4 in Wezep, bouwen van een half vrijstaande woning (rechterhelft) met bijgebouw (0269201900596 - 8 november 2019).
 • Duivendansweg 4 in Wezep, bouwen van een half vrijstaande woning (linkerhelft) 0269201900595 - 8 november 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Zernikestraat 8 in Wezep, realiseren van een tijdelijk steunpunt/wachtpost (0269201900549 -11 november 2019).
 • Middeldijk 16 in Hattemerbroek, aanbrengen van nieuwe gevelbeplating (0269201900538 - 12 november 2019).
 • Groote Woldweg 93 in Noordeinde, bouwen van een tijdelijke woonvoorziening (0269201900530 - 14 november 2019).
 • Dominee Otto Veeninglaan 2 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269201900529 -14 november 2019).
 • Brandsweg 11 in Wezep, plaatsen van een pré-mantelzorg unit (woning) (0269201900474 - 14 november 2019).

Omgevingsvergunning geweigerd

 • Zuiderzeestraatweg 400 in Wezep, bouwen van een bijgebouw en het tijdelijk bewonen ervan (0269201800705 - 5 november 2019).

Evenementen

Aanvragen evenementenvergunning

 • Door meneer R. de Vries, namens Andere Tijden Marathon, is een evenementenvergunning met een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een ‘Andere Tijden Marathon’ vanaf 27 december 2019 19.00 tot 30 december 2019 01.00 uur, aan de Mheneweg Noord 11 in Oosterwolde. Hierbij komen oud ether piraten bijeen voor uitzending via de ether en zullen op zaterdag 28 december 2019 van 19.30 tot 00.00 uur en op maandag 30 december 2019 van 20.00 tot 01.00 uur enkele artiesten optreden (1030648 – 5 november 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer J.E. Dickhof, namens Ondernemersvereniging Oldebroek, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens De Broekermarkt op de Zuiderzeestraatweg in de kern van Oldebroek op woensdag 1 juli 2020 van 13.00 tot 21.00 uur (1030635 - 12 november 2019).

Beschikking stookontheffing

 • Veldje tussen ds. Otto Veeninglaan en Salviastraat, stookontheffing voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (1030188 - 14 november 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Puttensteinsveldweg 22 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900610 - 12 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 91, slopen van het hoofdgebouw (gedeeltelijk) (0269201900600 - 6 november 2019).

Melding uitweg

 • Hogekamp 26 in Oldebroek, veranderen van bestaande inrit (0269201900606 - 13 november 2019).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Marga Klompéstraat 9 in Wezep, melden lozing buiten inrichting (0269201900601 - 12 november 2019).

Vergunningen

Verkeersbesluit

•    Voor het plaatsen van een laadpaal voor het elektrisch laden van elektrische en hybride voertuigen aan de Verlengde Kerkweg, ter hoogte van de aansluiting met de Voorkamp, in Wezep. Hiervoor worden twee parkeerplaatsen aangewezen (1030871 - 18 november 2019).

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 7 november 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A op 24 september 2019 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Veenweg 41 in Oldebroek en het wijzigen van de bestemming van de percelen Zuiderzeestraatweg 378 en 378A in Oldebroek. Het bestemmingsplan voorziet in de uitruil van een bouwmogelijkheid tussen de percelen Veenweg 41 en Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige agrarische en niet-agrarische opstallen op de percelen Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A. Tevens voorziet het plan in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 50 decibel. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 50 decibel.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere waarde ligt ter inzage van woensdag 20 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019. U kunt de stukken inzien op:

Beroep bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de Hogere waarden treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280 voorziet in de realisatie van een appartementengebouw met tien levensloopbestendige woonappartementen op het perceel Zuiderzeestraatweg 506 in Wezep. Daarnaast wordt ten oosten en noordoosten van het beoogde appartementengebouw een nieuwe verbindingsweg tussen de Zuiderzeestraatweg en de Marienrade gerealiseerd. De aanleg van de nieuwe verbindingsweg zorgt voor een verbetering van de toegankelijkheid van de bestaande functies rondom de Marienrade, waaronder het multifunctioneel centrum de Brinkhof. Verder voorziet het plan er ook in om aan de Noordsingel nabij nummer 280 in Wezep, een zestal seniorenwoningen en één vrijstaande woning te realiseren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009 worden gewijzigd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van woensdag 20 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze over het bestemmingsplan dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Wet geluidshinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 28 oktober 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/226931, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg ‘Zuiderzeestraatweg’ in Oldebroek, gemeente Oldebroek, vanwege de weg ‘Zuiderzeestraatweg’ mogen ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg ‘Zuiderzeestraatweg’, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen van woensdag 20 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019 ter inzage :

 • In het gemeentehuis van Oldebroek, gedurende de gebruikelijke openingstijden.
 • Bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d in Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai 0348 48 74 50.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Grondverzet in Gelderland weer mogelijk

Op 8 juli 2019 is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger in werking getreden. In dit handelingskader zijn normen opgenomen voor het gebruik van een partij grond. Sommige normen staan vast, maar voor het landelijk gebied hebben gemeenten de ruimte om zelf een norm vast te stellen. Dit kan alleen met een goede onderbouwing en tot een bepaald maximum.

De Gelderse gemeenten hebben de afgelopen maanden de PFAS-concentraties van alle beschikbare bodemonderzoeken en partijkeuringen verzameld. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat de normen voor het landelijk gebied iets verhoogd kunnen worden ten opzichte van de normen uit het tijdelijk handelingskader. Het gevolg van vaststelling van deze verhoogde normen is dat 80 procent van het grondverzet kan doorgaan zonder dat het gebied extra belast wordt met PFAS. Het zogenaamde standstill principe komt daardoor niet in gevaar.
In onderstaande tabel leest u de normen die gelden voor de verschillende verbindingen en voor de verschillende gebiedstypen.

Functieklasse PFOS PFOA GenX Overige PFAS
Landbouw/natuur 0,5 µg/kg.ds 0,5 µg/kg.ds 0,1 µg/kg.ds 0,1 µg/kg.ds
Wonen 3 µg/kg.ds 7 µg/kg.ds 3 µg/kg.ds 3 µg/kg.ds
Industrie 3 µg/kg.ds 7 µg/kg.ds 3 µg/kg.ds 3 µg/kg.ds

Landelijke norm

Staatsecretaris van Veldhoven kondigde aan voor 1 december de landelijke norm te verhogen. Het wachten is op onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. Volgens het RIVM is ‘over het algemeen’ nergens in Nederland de blootstelling aan PFAS zo groot dat er gezondheidsrisico's zijn voor inwoners. Om in de tussenliggende tijd het grondverzet van landbouw en natuurgrond weer mogelijk te maken hebben de NEO gemeenten deze normen als tijdelijke beleidsregel van toepassing verklaard.

Meer informatie

Heeft u vragen over toepassen van grond? Dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV). Zij zijn te bereiken via het contactformulier op de website www.odnoordveluwe.nl/contact.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.