Bekendmakingen week 41 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Stationsweg 95 in Wezep, bouwen van 10 woningen (0269201900517 - 30 september 2019).
 • Geldersesluis ongenummerd (AA12) in Noordeinde, vervangen van een veldschuur (0269201900518 - 1 oktober 2019).
 • De Savornin Lohmanhof 48 in Wezep, plaatsen van een overkapping (0269201900526 - 2 oktober 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Bovenstraatweg 36 in Oldebroek, bouwen van een woning met bijgebouwen (0269201900425 - 1 oktober 2019).
 • Groote Woldweg 38 in Oosterwolde, vervangen van de bestaande handelsreclame (0269201900469 - 1 oktober 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 400 in Oldebroek, legaliseren van een bijgebouw en het tijdelijk bewonen ervan (0269201800705 - 2 oktober 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw A. van Norel – van de Put wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een 25-jarig huwelijksjubileum aan de Zuiderzeestraatweg 70 in Oldebroek op zaterdag 30 november 2019 van 20.00 tot 00.00 uur (1028405 – 1 oktober 2019).
 • Aan meneer S. de Haas, namens Stichting Natuurkracht Oldebroek wordt ontheffing verleend op het verbod voor het gebruiken van een omroepinstallatie / apparatuur voor (live) muziek tijdens het evenement ‘Roots in the Woods’ op het terrein van Landal Landgoed ’t Loo, Looweg 47 in ’t Loo. Deze ontheffing geldt op 19 en 20 oktober 2019 respectievelijk van 12.00 tot 22.00 uur en 13.00 tot 18.00 uur (1028197 – 30 september 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Van Pijkerenlaan 25 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900512 - 26 september).
 • Groote Woldweg 82 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900513 - 26 september 2019).
 • Oostendorperstraatweg 41 in Oosterwolde, slopen van een manege en stallen (0269201900523 - 1 oktober 2019).
 • Geldersesluis ongenummerd (AA12) in Noordeinde, slopen van een veldschuur (0269201900524 - 1 oktober 2019).

Omgevingsvergunningen

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Zuiderzeestraatweg 179, 179A en 179B in Oldebroek.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij in het kader van de Wabo met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, een omgevingsvergunning hebben verleend. De vergunning is verleend voor de percelen Zuiderzeestraatweg 179, 179A en 179B in Oldebroek. De vergunning maakt het planologisch mogelijk om ter plaatse een bestaande woning te vervangen door een rijtje van drie seniorenwoningen. Het zaaknummer van de vergunning betreft 0269201800704.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de hogere waarden
voor het vervangen van de bestaande woning door drie woningen op bovengenoemde percelen is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit hogere waarden wordt op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking is op 23 juli 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis krant en de Staatscourant en heeft vanaf 24 juli 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens de ter inzagetermijn.  

Wijzigingen beschikking omgevingsvergunning

De beschikking omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gewijzigd en/of aangevuld op een aantal onderdelen, te weten:

 1. In de beschikking is ‘het perceel Zuiderzeestraatweg 179’ gewijzigd in ‘de percelen Zuiderzeestraatweg 179, 179A en 179B’.
 2. In de bijlage bij de beschikking is onder het kopje ‘Documentenlijst’ het document Aeriusberekening toegevoegd. Dat document maakt tevens als bijlage deel uit van de beschikking.
 3. In de bijlage bij de beschikking is een nieuw kopje genaamd ‘Wet natuurbescherming’, met daarbij behorende tekst, opgenomen. Daarin wordt gemotiveerd dat het project niet zorgt voor een toename van stikstofdepositie op een hiervoor gevoelig Natura 2000-gebied.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 oktober tot en met woensdag 20 november 2019 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens
openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikking is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Definitief besluit hogere waarden

Op grond van de Wet geluidhinder mag het weggeluid op de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevels van de drie nieuw te bouwen woningen bedraagt echter maximaal 58 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 58 decibel.

Het definitieve besluit en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 oktober 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.   

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • U belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Beroep hogere waarden geluid

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 en besluit Hogere waarde

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2019 het bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95ongewijzigd  heeft vastgesteld (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). De Hogere waarde is ook vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 legt de juridisch-planologische basis om de maatschappelijke bestemming van het perceel Stationsweg 95 in Wezep om te zetten naar een woonbestemming. Het plan omvat de bouw van tien toekomstbestendige seniorenwoningen zonder gas en ‘nul-op-de-meter’ principe. Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Wezep West 2011’ worden gewijzigd.

Hogere waarde

Op grond van het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de verschillende gevels van de nieuwe woningen op het perceel stationsweg 95 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 61 decibel.

Inzien

Van 9 oktober tot en met 20 november 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarde ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

Beroep bestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep indienen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag als u:

 • een belanghebbende bent die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Beroep Hogere waarde

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep indienen tegen de vaststelling van het besluit Hogere waarden bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag als u:

 • Een belanghebbende bent die op tijd een zienswijze bij het college van B&W heeft ingediend.
 • Een belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze heeft ingediend bij het college van B&W (conform artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 21 november 2019. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan, Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en vergunning

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat ongewijzigd heeft vastgesteld (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). Op 26 september 2019 is de omgevingsvergunning door burgemeester en wethouders (B&W) verleend.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat legt de juridisch-planologische basis voor het vestigen van het bedrijf Van Halteren Special Products B.V. uit Zwolle op een perceel op Bedrijvenpark H20 aan de Rendementstraat in Hattemerbroek. Op het perceel zal een bedrijfsgebouw worden gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit een constructiewerkhal van circa 4.400 m2 en een kantoordeel van circa 1.000 m2. Er wordt ook een nieuw parkeerterrein gerealiseerd voor ruim 60 auto's. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Bedrijvenpark H20 worden gewijzigd.
Het artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het besluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 29 mei 2019 met kenmerk 1019773 maken het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de vergunning gecoördineerd behandeld.

Inzien

Van 9 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende vergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

Beroep bestemmingsplan en vergunning

Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende vergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verleende vergunning) door een belanghebbende:

 1. Die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend.
 2. Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Eventueel beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s‐Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de vergunning treden in principe in werking op 20 november 2019. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden beide besluiten niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41, Beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 9 oktober 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 9 oktober 2019 ter inzage.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41, met ingang van 9 oktober 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de huidige sportbestemming naar een woonbestemming. Op het perceel is een manege gevestigd. Het plan voorziet erin dat alle agrarische bedrijfsgebouwen en bouwwerken worden gesloopt op het perceel. Als compensatie voor de sloop mogen er twee extra woningen worden gerealiseerd op het perceel door splitsing van de huidige woonboerderij in twee woningen en door nieuwbouw van één vrijstaande woning.
Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een erfadvies opgesteld. Dit advies zal worden aangemerkt als beeldkwaliteitsplan. Dit plan zal worden toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuwe woningen op het perceel Oostendorperstraatweg 41 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 56 decibel.

Inzagetermijn

Van  9 oktober tot en met 19 november 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tijdens eerder genoemd termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarden

Tijdens eerder genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek kenbaar maken.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit Soppeweg 3 en 3A in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2019 op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het bijzonder artikel 3.7 van die Wet en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A in Wezep (NL.IMRO.0269.VB001-VG01). De exacte begrenzing van het besluitgebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft, is te vinden op de ter inzage gelegde verbeelding.

De reden hiervoor is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid waarbij erin wordt voorzien dat het aantal woningen wordt vastgelegd op maximaal twee woningen. Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt. De gemeenteraad heeft besloten:

 1. Te verklaren dat op grond van artikel 3.7 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmings¬plan wordt voorbereid voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A Wezep, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0269.VB001-VG01.
 2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt.
 3. Te bepalen dat onder ‘woning’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: ‘een complex van ruimten, dat is bestemd om in te wonen’.
 4. Te bepalen dat onder ‘wonen’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning wordt verstaan.
 5. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kan af¬wijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging niet in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit volgend ontwerpbestemmingsplan.
 6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt zodra het bekendgemaakt is.

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende verbeelding ligt met ingang van 8 oktober 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Het besluit kan ook worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Awb in samenhang gelezen met de bij de Awb behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 8 oktober 2019 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 legt de juridisch-planologische basis voor het herstellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 door de vier agrarische percelen behorende bij het agrarisch bedrijf Zomerdijk 28 te voorzien van een passende bestemming zodat eigenaar het gebruik kan voortzetten conform uitspraak Raad van State en het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 door de bebouwing expliciet tot één vrijstaande woning te beperken.

Inzagetermijn

Van 9 oktober tot en met 19 november 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het raadsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 november 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.