Bekendmakingen week 7

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege het Muziekfeest SVG op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus 2020 geldt op beide dagen van 19.00 tot de volgende morgen 01.30 uur een parkeerverbod voor beide zijden van de Vollenhofsweg in Wezep. Ook parkeren in de bermen is verboden in verband met de toegankelijkheid voor de hulpdiensten (1039273 - 5 februari 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Oude Wapenveldseweg 38 - 50 (even)  in Wezep, renoveren van zeven woningen (0269202000046 - 31 januari 2020).
 • Heigraaf 10 in Wezep, kappen van twee eiken (0269202000047 - 3 februari 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 47A in Oldebroek, plaatsen van zonnepanelen (0269202000048 - 3 februari 2020).
 • Oostendorperstraatweg 76 in Oosterwolde, legaliseren van het plaatsen van zonnepanelen (0269202000049 - 4 februari 2020).
 • Bovenheigraaf 135 in Wezep, uitbreiden van het hoofdgebouw (0269202000050 - 4 februari 2020).
 • Ruitersveldweg 46 in Wezep, renoveren van het dak en plaatsen van dakkapellen (0269202000051 - 4 februari 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 653 in Hattemerbroek, kappen van een beuk (0269202000052 - 4 februari 2020).
 • Ruitersveldweg 41A in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000053 - 4 februari 2020).
 • Schiksweg 37 in Oosterwolde, plaatsen van een overkapping (0269202000054 - 5 februari 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Bovenheigraaf 33 in ’t Loo, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269202000019 - 6 februari 2020).
 • Diverse locaties in gemeente Oldebroek, kappen van bomen (0269201900667 - 6 februari 2020):
 • Wezep: eik achter trafohuis, Puttensteinsveldweg; een eik aan de Prunusstraat 15; een esdoorn t.h.v. Ericastraat 10;  berk naast Ligusterstraat 1; dode dennen Heidehoeksweg (t.h.v. trafohuis); dode dennen Cotoneasterstraat bij aula/trafohuis; vijf dode bomen in bossingel t.h.v. paardenbak Heidehoeksweg in Wezep; kappen dode lijsterbes t.h.v. Houthakkersweg 77; een eik achter Knolgroenakker 21 in bosplantsoen; fietsenzaak in centrum; lijsterbes en prunus naast 't Veld 31.
 • Oldebroek: twee beuken Bovenstraatweg 76 in Oldebroek; twee dode dennen t.h.v. Bovendwarsweg 52; een berk t.h.v. Bovendwarsweg 78; dode dennen Heidehoeksweg (t.h.v. trafohuis); kappen boom Elzenweg achter nr. 13; een eik naast Pimpernel 14; wilg t.h.v. Bovenstraatweg 26; wilg Bovenstraatweg t.h.v. 28.
 • Hattemerbroek: een eik t.h.v. Zuiderzeestraatweg 649.
 • Oosterwolde: zes pruimenbomen Groote Woldweg nabij 76.
 • Diverse locaties in Wezep en ’t Loo, dunnen bomen diverse locaties (0269201900674 - 31 januari 2020):
 • Wezep: Veluwelaan dunning naast bejaardenwoningen, Enkweg dunning. 't Loo: Looweg dunning.
 • Imkersweg 1 in Wezep, bouwen van een garage (0269201900642 - 30 januari 2020).
 • Parc de Zwijger 1 en 2 in Wezep, intern realiseren van 13 appartementen en het bouwen van een bijgebouw (0269201900609 - 6 februari 2020).
 • Rondweg 22 in Wezep, plaatsen van een tijdelijke kantoorunit en een tijdelijke opslaghal en het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning van een bedrijfsgebouw (0269201900614 - 4 februari 2020).
 • Wittensteinse allee 26 in Oosterwolde, plaatsen van een erker en het stuken van de gevels (0269201900653 - 6 februari 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 130 in Oldebroek, verbouwen van het pand en het toevoegen van (onzelfstandige) woningen (0269201900484 - 4 februari 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 163 in Oldebroek, verbouwen van een café met bovenwoning tot drie tijdelijke appartementen (0269201900655 3 februari 2020).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

 • Door meneer H.J. Lassche, namens Oranje Vereniging Hattemerbroek is een evenementenvergunning alsmede een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een ‘Koningsweekend’, op zaterdag 25 en maandag 27 april 2020, op het terrein van voetbalvereniging De Noord Veluwe Boys, Vogelzang Veldweg 50 in Hattemerbroek (1039359 – 28 januari 2020).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer H. Boone, namens St. Muziekfeest SVG, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor live muziek te gebruiken tijdens het ‘Muziekfeest SVG’, op 14 en 15 augustus 2020 respectievelijk van 20.00 tot de volgende morgen 01.00 uur en van 20.00 tot uiterlijk 00.00 uur op het perceel Vollenhofsweg 18A in Wezep (1039273 – 5 februari 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Ruitersveldweg 41A in Wezep, slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen - (0269202000055 - 4 februari 2020).

Omgevingsvergunningen

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw ten dienste van de opslag van houtproducten op het adres Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek. De vergunning is gevraagd en verleend voor het bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor het afwijken van het bestemmingsplan (2.1 lid 1 sub c wabo). Om van het bestemmingsplan af te wijken maakt ons college gebruik van de bevoegdheid van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. Het zaaknummer van de vergunning is 0269201900341.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking is op 15 oktober 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft vanaf 16 oktober 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. Deze omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens
openingstijden digitaal inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikking is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.oldebroek.nl.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bovenheigraaf 55 't Loo

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het in werking hebben van een onbemand tankstation op het perceel Bovenheigraaf 55 in 't Loo. De vergunning is gevraagd en verleend voor het onderdeel milieu zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het zaaknummer van de vergunning is 0269201700627.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (onderdeel milieu)

De ontwerpbeschikking is op 17 december 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 18 december 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. Deze omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (onderdeel milieu)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdensopeningstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek.

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Van Pijkerenlaan 71 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om een perceel aan de Van Pijkerenlaan nabij 71 in Oldebroek met de bestemming Verkeer te mogen gebruiken als tuin. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201900464.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00. 

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming naar gedeeltelijk een recreatieve bestemming ten behoeve van een groepsaccommodatie en gedeeltelijk een bosbestemming met de functieaanduiding bebouwing toegestaan ten behoeve van vier vrijstaande recreatieverblijven. De groepsaccommodatie en de vier vrijstaande recreatieverblijven mogen alleen recreatief  worden gebruikt. Permanente bewoning van de groepsaccommodatie en de recreatieverblijven is verboden.
Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan wordt aangemerkt als beeldkwaliteitsplan en daarom wordt het toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2020 tot en met dinsdag 24 maart 2020. U kunt de stukken inzien op:

Beroep bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 25 maart 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41  legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de huidige sportbestemming naar een woonbestemming. Op het perceel is een manege gevestigd. Het plan voorziet erin dat alle agrarische bedrijfsgebouwen en bouwwerken worden gesloopt op het perceel. Als compensatie voor de sloop mogen er twee extra woningen worden gerealiseerd op het perceel door splitsing van de huidige woonboerderij in twee woningen en door nieuwbouw van één vrijstaande woning.
Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een erfadvies opgesteld. Dit advies is aangemerkt als beeldkwaliteitsplan. Dit plan wordt toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.
Op grond van het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuwe woningen op het perceel Oostendorperstraatweg 41 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 56 decibel.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2020 tot en met dinsdag 24 maart 2020. U kunt de stukken inzien op:

Beroep bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 25 maart 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.