Bekendmakingen week 29

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, plaatsen van twee bedrijfsunits (0269202000306 - 7 juli 2020).
 • Veluwelaan 29 in Wezep, vergroten van de woning (0269202000303 - 6 juli 2020).
 • Ruitersveldweg 38 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000301 - 6 juli 2020).
 • Mulligenweg ongenummerd in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269202000307 - 7 juli 2020).
 • Koemkolkweg 2 in Oosterwolde, bouwen van een stal (0269202000298 - 2 juli 2020).
 • Koeleweg 1 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000304 - 6 juli 2020).
 • Haasjesweg 1 in Hattemerbroek, aanleggen van een paardenbak (0269202000300 - 6 juli 2020).
 • Bovenstraatweg 27 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000309 - 7 juli 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 202 in Oldebroek, vervangen van een schuur (0269202000251 - 2 juli 2020).
 • Voskuilerdijk 21 in Hattemerbroek, verbouwen van een schuur (0269202000236 - 8 juli 2020).
 • Verlengde Kerkweg 1 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269202000211 - 3 juli 2020).
 • Rustenburgsweg 24 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000286 - 9 juli 2020).
 • Roggeakker 10 in Wezep, gebruik van de grond met de bestemming Groen als tuin (0269202000215 -7 juli 2020).
 • Prinses Margrietlaan 3 in Wezep, kappen van een eik (0269202000274 - 7 juli 2020).
 • Prinses Beatrixlaan 10 in Wezep, kappen van 4 dennen en 2 sparren (0269202000244 - 7 juli 2020).
 • Middeldijk 37 in Hattemerbroek, uitbreiden van een ligboxenstal c.q. ligboxenstalrenovatie (0269202000091 -3 juli 2020).
 • Bovenstraatweg 32A in Oldebroek, wijzigen van een verleende omgevingsvergunning (0269202000264 - 3 juli 2020).
 • Bongersweg 21 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269202000233 - 8 juli 2020).

Evenementen

Aanvragen evenementenvergunning

 • Door Stichting Circuit Oldebroek wordt een evenementenvergunning met verkeersbesluit en geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van het “NK Jeugd Motorcross” op 25 en 26 september 2020, respectievelijk van 12.00 tot 22.00 en van 07.30 tot 20.00 uur, op en nabij circuit “De Bargen”, Vreeweg 67A in ’t Loo. (1045171 - 30 juni 2020)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Veenweg 71 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000312 - 7 juli 2020).
 • Van Pijkerenlaan 56 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000311 - 7 juli 2020).
 • Bovenstraatweg 22 in Oldebroek, slopen van de woning (0269202000308 - 5 juli 2020).
 • Middeldijk 1 in Hattemerbroek, slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000313 - 9 juli 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 578 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000314).

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Oostendorperstraatweg 79A in Oosterwolde, oprichten van een autogarage (0269202000305 -3 juli 2020).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Warmtekrachtstraat 6 in Hattemerbroek, realiseren van een gesloten bronsysteem (0269202000302 - 6 juli 2020).
 • Oude Dijk 23 in Oldebroek, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (0269202000310 - 6 juli 2020).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Bovenstraatweg 61 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen op het perceel Bovenstraatweg 61 in Oldebroek. De aanvraag voorziet in het splitsen van een rijksmonument in twee woningen en het plaatsen van dakramen. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Het zaaknummer betreft 0269202000157 / OLO 5076631.

De ontwerpvergunning en daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Iedereen kan van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning eerste fase, Looweg 47 in ’t Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning eerste fase te verlenen op het perceel Looweg 47 in ’t Loo (Landgoed ’t Loo). De aanvraag eerste fase voorziet in het uitbreiden van het bestaande zwembad met een hal ten behoeve van een waterspeeltuin en glijbaan. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Deze aanvraag omgevingsvergunning eerste fase betreft enkel de afwijking van het geldende bestemmingsplan. Het zaaknummer betreft 0269201900416 / OLO 4166087.

De ontwerpbeschikking eerste fase en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Iedereen kan van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 tegen de ontwerpbeschikking eerste fase schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking eerste fase en u belanghebbende bent.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning tweede fase, Looweg 47 in ’t Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met
toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, een omgevingsvergunning tweede fase te verlenen op het perceel Looweg 47 in ’t Loo (Landgoed ’t Loo). De aanvraag tweede fase voorziet in het uitbreiden van het bestaande zwembad met een hal ten behoeve van een waterspeeltuin en glijbaan. Deze aanvraag houdt enkel het onderdeel het bouwen van een bouwwerk in. Het zaaknummer betreft 0269201900629 / OLO 4555967.

De ontwerpbeschikking tweede fase en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Iedereen kan van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 tegen de ontwerpbeschikking tweede fase schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking tweede fase en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52 Oldebroek

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52 Oldebroek ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het gaat hier om een bestemmingsplan dat om de volgende redenen noodzakelijk is:

 1. De bedrijfsbestemming op het perceel Mheneweg Zuid 52 moet worden geactualiseerd. Op het perceel was vroeger een garagebedrijf gevestigd. De actualisatie zou aanvankelijk worden geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied 2007. Het plandeel voor het perceel Mheneweg Zuid 52 is door de Raad van State bij uitspraak van 31 augustus 2011 vernietigd. Deze uitspraak heeft als gevolg dat er voor dit perceel een nieuw bestemmingsplan in procedure moet worden gebracht.
 2. Vooruitlopend op de actualisatie is op 16 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van het perceel ten behoeve van een bouwbedrijf en het bouwen van een vrijstaande bedrijfswoning ter vervanging van een inpandige bedrijfswoning. Het plan is erop gericht om deze nu geldende planologische mogelijkheden vast te leggen in een bestemmingsplan.
 3. Een strook van 8 meter wordt aan het plangebied toegevoegd. Deze strook zal in het bestemmingsplan worden opgenomen met de bestemming Tuin.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf woensdag 15 juli 2020 tot en met dinsdag 25 augustus 2020. U kunt de stukken inzien op:

N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt veel stukken online bekijken via www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch in het gemeentehuis inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst Hart van Oosterwolde

Op maandag 6 juli 2020 is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer, Prins Project B.V., gevestigd aan Nijverheidsweg 20 te ’t Harde. De anterieure overeenkomst is opgesteld voor een plangebied. Het plangebied omvat twee locaties, te weten; locatie 1 betreft de locatie aan de Schiksweg (locatie de Heerdt) te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie O, nummers 3059, 3058, 3060, 2859 (gedeeltelijk), 2965 (gedeeltelijk) en 3350 (gedeeltelijk). Op deze locatie wil initiatiefnemer 14 woningen realiseren. De tweede locatie betreft de locatie Hart van Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie O nummer 3269 (gedeeltelijk). Op deze locatie wil initiatiefnemer 10 appartementen met een commerciële plint realiseren.
De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt ter inzage van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 op het gemeentehuis van Oldebroek. Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien, dan kan dat. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. Tegen deze overeenkomst kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.