Bekendmakingen week 30

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Zuiderzeestraatweg 329 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269202000316 - 11 juli 2020).
  • Mheneweg Zuid 52 in Oldebroek, oprichten van een bedrijfspand (0269202000320 - 14 juli 2020).
  • Broekerenk 19  in 't Loo, bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning (0269202000317 - 11 juli 2020).
  • Anjerstraat 7 in Oldebroek, verbouwen van de woning - (0269202000315 - 9 juli 2020).
  • Ampèrestraat 44B in Wezep, verplaatsen van een in/uitrit en realiseren van een extra in/uitrit (0269202000319 - 14 juli 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

  • Zuiderzeestraatweg 47A in Oldebroek, plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning (0269202000230 - 14 juli 2020).
  • Duurzaamheidstraat 15 en 17  in Hattemerbroek, bouwen van 28 bedrijfsunits met in-/uitrit (0269202000183 - 15 juli 2020).
  • Bovenstraatweg 22 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269202000226 - 13 juli 2020).
  • Bovenheigraaf 33 in 't Loo, bouwen van een bijgebouw (0269202000273 - 13 juli 2020).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

  • Aan Wij Samen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van een Pop-Up restaurant aan de Zuiderzeestraatweg 413 in Wezep van 13 tot en met 16 augustus 2020 (1044760 - 10 juli 2020).

Evenementen

Aanvragen evenementenvergunning

  • Door Stichting MTB Streetrace Oldebroek wordt een evenementenvergunning met verkeersbesluit en geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van het “NK Streetrace” op 5 september 2020 van 10.30 tot 19.00 uur, rondom het gemeentehuis in Oldebroek. (1045770 – 13 juli 2020)

Geluidsontheffing

  • Er wordt ontheffing verleend aan Omroep Gelderland op het verbod om een carillon (klokkenspel) te bespelen in verband met een tv opname voor ‘Zomer in Gelderland’, voor de locatie ‘Molen De Hoop’ aan de Zuiderzeestraatweg 252 in Oldebroek op woensdag 5 augustus 2020 van 10.30 tot 12.30 uur. (1045679 – 15 juli 2020)

Standplaatsvergunning

  • Aan Marieke Softijs wordt een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op het terrein bij De Hullen, naast de kruising van de Stationsweg met de van Asch van Wijcklaan in Oldebroek. Deze standplaatsvergunning is geldig op woensdag vanaf heden tot en met 30 september 2020 van 13.00 tot 21.00 uur voor de verkoop van softijs. (1042206 – 10 juli 2020)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

  • Lijsterbesstraat 60 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000318 - 9 juli 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

  • Zuiderzeestraatweg 143 in Oldebroek, uitbreiden van het terras (0269202000322 - 15 juli 2020);
  • Elzenweg 1A in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269202000321 - 13 juli 2020).

Geaccepteerde melding brandveilig gebruik

  • Clematisstraat 2 en Meidoornpassage 16  in Wezep, melden van brandveilig gebruik (0269202000255 - 13 juli 2020).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, Oostendorperstraatweg 66a in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor een bouwplan. Het bouwplan houdt in dat een bedrijfsloods op het perceel Oostendorperstraatweg 66a in Oosterwolde wordt vergroot. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het zaaknummer van de aanvraag is 0269202000059 / OLO 4944263.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 juli 2020 besloten een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor de afwijking van het bestemmingsplan. Zowel de ontwerpvergunning als de ontwerp Vvgb en daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Iedereen kan van 22 juli 2020 tot en met 1 september 2020 tegen de ontwerpomgevingsvergunning en tegen de ontwerp Vvgb schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen deze ontwerpvergunning en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2020 het bestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280 voorziet in de realisatie van een appartementengebouw met tien levensloopbestendige woonappartementen op het perceel Zuiderzeestraatweg 506 in Wezep. Daarnaast wordt ten oosten en noordoosten van het beoogde appartementengebouw een nieuwe verbindingsweg tussen de Zuiderzeestraatweg en de Mariënrade gerealiseerd. De aanleg van de nieuwe verbindingsweg zorgt voor een verbetering van de toegankelijkheid van de bestaande functies rondom de Mariënrade, waaronder het multifunctioneel centrum de Brinkhof. Verder voorziet het plan er ook in om aan de Noordsingel nabij nummer 280 in Wezep, een zestal seniorenwoningen en één vrijstaande woning te realiseren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 9 juli 2020 liggen ter inzage vanaf woensdag 22 juli 2020 tot en met dinsdag 1 september 2020. U kunt de stukken inzien op:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt veel stukken online bekijken via www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch in het gemeentehuis inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 9 juli 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 2 september 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Wezep, Mariënrade

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek maken bekend dat zij, bij besluit van 7 juli 2020, het wijzigingsplan Wezep, Mariënrade gewijzigd hebben vastgesteld (conform artikel 3.6 juncto artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het wijzigingsplan Wezep, Marienrade legt de juridisch-planologische basis voor de uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009, om een maatschappelijke functie mogelijk te maken in het plangebied. Door dit plan kan een woonzorggebouw worden gerealiseerd binnen het plangebied, met daarbij behorende voorzieningen. Dit nieuwe, intramurale woonzorggebouw wordt ontwikkeld door Viattence met plek voor 32 ouderen, waaronder dementerenden. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009 worden gewijzigd.
Het wijzigingsplan is op 7 juli 2020 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. De gewijzigde omstandigheden van het plan betekenen dat er een aanpassing van de verbeelding van het wijzigingsplan moet plaatsvinden. Deze aanpassing van het plan houdt in dat er een extra aanduiding wordt opgenomen op de verbeelding van het plan waarin geregeld wordt dat er voor het achterliggende deel van het perceel een lagere bouwhoogte voor een hoofdgebouw geldt, namelijk een maximale bouwhoogte van 7,0 meter. Aan de zijde van de Mariënrade blijft de maximale bouwhoogte 11,0 meter.

Inzien

Het wijzigingsplan en het besluit tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 22 juli 2020 tot en met dinsdag 1 september 2020. U kunt de stukken inzien op:

Het college van B&W brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening bij het besluit tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan hebben vastgesteld omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt veel stukken online bekijken via www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch in het gemeentehuis inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl.

Beroep wijzigingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van B&W kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van B&W naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de gewijzigde onderdelen van het wijzigingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding van het wijzigingsplan

Het besluit van 7 juli 2020 tot gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 2 september 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het wijzigingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.