Bekendmakingen week 23

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Elburgerweg 21 in Hattemerbroek, bouwen van een bijgebouw (0269202000225 - 25 mei 2020).
 • Bovenstraatweg 22 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269202000226 - 26 mei 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Patrijzenlaan 13 in Wezep, kappen van drie dennen, een eik en een prunus (0269202000181 - 26 mei 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 414 in Wezep, slopen van drie bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000228 - 20 mei 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 620 in Wezep, slopen gedeelte van het hoofdgebouw (laatste deel) en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000229 - 26 mei 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Oude Dijk 12L in Oldebroek, starten van een bedrijf (draaien en frezen van metaalproducten) (0269202000227 - 25 mei 2020).

Omgevingsvergunningen

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bovenheigraaf 182A en 182B Wezep

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van twee seniorenwoningen met bijgebouwen en de aanleg van een uitrit op het perceel Bovenheigraaf 182A en 182B in Wezep. Het perceel betreft een inbreidingslocatie tussen de Bovenheigraaf en de Oranjeboomlaan. Voor het project is, naast de activiteiten bouwen en aanleg van een uitrit, ook de planologische afwijking op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Het zaaknummer van de beschikking is 0269201700554.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de woning Bovenheigraaf 182B is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit wordt op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden

De ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit zijn op 31 maart 2020 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant. De ontwerpbeschikking heeft vanaf 1 april tot en met 12 mei 2020, samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit hogere waarden, zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 juni  2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage. De beschikking en andere stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt op die website zoeken op het plannummer NL.IMRO.0269.OV208-VG01. U kunt de betreffende stukken ook inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Vanwege de coronamaatregelen kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Daarom heeft de digitale werkwijze onze voorkeur. Is dit voor u niet mogelijk dan kunt u een afspraak maken via 0525 63 82 00.

Definitief besluit hogere waarden

Op grond van de Wet geluidhinder mag het weggeluid op de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning Bovenheigraaf 182B bedraagt echter maximaal 49 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor die woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 49 decibel.

Het definitieve besluit en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 juni 2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. Vanwege de coronamaatregelen kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt daarvoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl.

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Beroep hogere waarden geluid

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bestemmingsplannen

Voorontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Oldebroek’ met de daarbij behorende stukken met ingang van 3 juni 2020 ter inzage liggen.

Doel van het plan

In de gemeente Oldebroek zijn er verscheidene kleinschalige ontwikkelingen en aanpassingen die geborgd moeten worden in het bestemmingsplan. Hiertoe is het nodig om een paraplubestemming op te stellen, waarin deze zaken geregeld worden. Het paraplubestemmingsplan betreft een ‘thematische herziening’. Dit plan komt als het ware ‘boven’ de geldende onderliggende bestemmingsplannen te liggen, waarbij deze onderliggende bestemmingsplannen onverminderd van kracht blijven. Het paraplubestemmingsplan gaat in op de volgende onderdelen:

 • Tekstuele verduidelijking in de wijze van meten in het bestemmingsplan “Buitengebied 2007”
 • Toestaan plattelandswoningen bij agrarische bedrijven;
 • Toestaan van een grotere inhoudsmaat twee-onder-één kap woningen in het buitengebied;
 • Het opnemen van een nieuwe archeologische dubbelbestemming;
 • Verbod op de realisatie en uitbreiding van geitenhouderijen;
 • Vastleggen gemeentelijke parkeernormen;
 • Toestaan kleinschalige grond- en veldopstellingen van zonnepanelen voor eigen gebruik;
 • Het opnemen van een beschermingsregime voor karakteristieke panden.

Met dit paraplubestemmingsplan worden bovenstaande regelingen juridisch geborgd.

Inzien

Van 3 juni 2020 tot en met 14 juli 2020 liggen het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Op www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.PP001-VO01.
 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.

Nu het gemeentehuis in verband met de coronamaatregelen gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een inspraakreactie mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Overig

Aanwijzing als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester hebben op 26 mei 2020 besloten tot het aanwijzen van mevrouw J. van der Vliet en de heren T. van den Brink, W. Kattenberg en M. Blok als toezichthouder. De aanwijzing vindt plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet en de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht. De heren Van den Brink en Kattenberg worden daarnaast aangewezen op grond van de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen.
Door deze aanwijzingen kunnen de toezichthouders, voor zover het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden zoals deze zijn toegekend in het kader van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouders worden voorzien van een legitimatiebewijs.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking. De aanwijzingsbesluiten zijn in te zien op afspraak bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Voorontwerp Cultuurhistorische Waardenkaart met karakteristieke pandenlijst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat er een voorontwerp Cultuurhistorische Waardenkaart met karakteristieke pandenlijst met ingang van 3 juni 2020 ter inzage ligt voor een ieder.

Doel van de Cultuurhistorische Waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart maakt het doen van cultuurhistorisch onderzoek bij ruimtelijke procedures in veel gevallen makkelijker en goedkoper of zelfs overbodig. De cultuurhistorische waardenkaart kan daarnaast dienen als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het kenmerkende cultuurhistorische verleden van een gebied kan daardoor worden voortgezet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit drie onderdelen een kaart, een toelichting en een lijst met karakteristieke panden. De kaart geeft een overzicht van de cultuurhistorische waardevolle elementen in de gemeente. In de toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart wordt de historische en ruimtelijke context van een cultuurhistorisch element beschreven.

De lijst met karakteristieke panden zijn bijzondere panden die wij graag voor de toekomst willen bewaren. Bijvoorbeeld vanwege de karakteristieke vorm, het bouwvolume (afmeting en inhoud) en/of de ligging van de bebouwing op het perceel. Wij hebben gemerkt dat in de loop van de tijd veel gebouwen zijn verdwenen. Vaak gaat het om panden die niet als monumentaal zijn aangewezen, maar die voor de uitstraling voor Oldebroek wel belangrijk waren. Om de ruimtelijke en karakteristieke uitstraling in de gemeente Oldebroek te behouden heeft de gemeente nu deze lijst met bijzondere panden gemaakt. De eigenaren van een karakteristieke pand hebben/krijgen een brief thuis gestuurd.

Inzien

Van 3 juni 2020 tot en met 14 juli 2020 liggen de stukken behorende bij het voorontwerp Cultuurhistorische Waardenkaart ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Reageren op het voorontwerp Cultuurhistorische Waardenkaart met karakteristieke pandenlijst

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk reageren op het voornemen bij het college van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een inspraakreactie mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.