Bekendmakingen week 26

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 529 in Wezep, gebruiken van de grond (bestemming Dienstverlening) ten behoeve van Wonen inclusief de realisatie van één extra woning in het bestaande bedrijfspand (0269202000253 - 11 juni 2020).
 • Eekterbeek ten noorden van Oldebroek, aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Eekterbeek (0269202000254 - 12 juni 2020).
 • Bovenstraatweg 32A in Oldebroek, wijzigen van een verleende omgevingsvergunning    (0269202000264 - 12 juni 2020).
 • Het Kooiveen 52 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269202000265 - 15 juni 2020);
 • Schiksweg 15 en 17 in Oosterwolde, vergroten van de woningen (0269202000268 - 17 juni 2020)
 • Clematisstraat 2 en Meidoornpassage 16 in Wezep, bouwen van een supermarkt (Lidl) (0269202000258 - 15 juni 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 496 in Wezep, uitbreiden van een bedrijfsruimte/ museum (0269201900611 - 11 juni 2020).
 • Bovenheigraaf 139 in Wezep, plaatsen van 6 dakkapellen (0269202000071 - 15 juni 2020).
 • Kerkweg 70 in Wezep, aanbrengen van buitengevelisolatie (0269202000218 - 15 juni 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 627 in Hattemerbroek, veranderen van een bakkerij naar vier reguliere wooneenheden (0269202000174 - 15 juni 2020).

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • Groote Woldweg 67 in Oosterwolde, bouwen van een opslagloods (0269201900364 - 16 juni 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenheigraaf 41 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000259 - 11 juni 2020).
 • Veenweg 38 in Oldebroek, slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000260 - 11 juni 2020).
 • Klimopstraat 8 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000261 - 15 juni 2020).
 • Van Asseltweg 4 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000262 - 15 juni 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 296 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000263 - 15 juni 2020).
 • Bloemstraat 53 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000269 – 18 juni 2020).


Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Clematisstraat 2 en Meidoornpassage 16 in Wezep, melden van brandveilig gebruik (0269202000255 - 15 juni 2020).

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Clematisstraat 2 en Meidoornpassage 16 in Wezep, starten van een bedrijf (Lidl) (0269202000267 - 15 juni 2020).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan Willem’s Kippaleis wordt een vergunning verleend voor het innemen van een vaste standplaats op het Meidoornplein in Wezep op woensdagochtend en op het Lambertusplein in Oldebroek op donderdagochtend, telkens van 06.00 tot 12.00 uur, voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten (1042995 – 16 juni 2020).
 • Aan Stichting Vrienden van de Hullen wordt een vergunning verleend voor het innemen van een incidentele standplaats op het binnenterrein van Woonzorgcentrum De Hullen aan de Stationsweg 20 in Oldebroek op woensdag 16 september 2020 van 06.00 tot 21.00 uur, voor de verkoop van oliebollen (1043975 – 16 juni 2020).

Geluidsontheffing

 • Er wordt ontheffing verleend aan ATB Vereniging Oldebroek op het verbod om een draaiorgel te plaatsen in verband met een flesseninzamelingsactie bij de COOP aan de Zuiderzeestraatweg 133 in Oldebroek op zaterdag 27 juni 2020 van 09.00 tot 17.00 uur (1044074 – 16 juni 2020).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 en het beeldkwaliteitsplan

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 24 juni 2020 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming en de agrarische bestemming van het perceel Bovenheigraaf 69 in ’t Loo. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige bedrijfsopstallen en het verwijderen van asbest en verharding. Het plan voorziet in de realisatie van negen woningen op het perceel, bestaande uit drie vrijstaande woningen (waaronder de bestaande bedrijfswoning), één twee-onder-een-kapwoning en vier rijenwoningen. Door deze wijziging van de bestemmingen van het perceel en het opnieuw inrichten van het gehele perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald voor de omgeving en wordt er invulling gegeven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan zal worden toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 24 juni 2020 tot en met dinsdag 4 augustus 2020. U kunt de stukken inzien op:

Nu het gemeentehuis gesloten is vanwege de coronamaatregelen kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Daarom heeft de digitale werkwijze op dit moment onze voorkeur. Is dat voor u niet mogelijk dan kunt u een afspraak maken via 0525 63 82 00.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Buitengebied, Bovenheigraaf 69

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 8 juni 2020 een anterieure overeenkomst is gesloten voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming en de agrarische bestemming van het perceel Bovenheigraaf 69 in ’t Loo. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige bedrijfsopstallen en het verwijderen van asbest en verharding. Het plan voorziet in de realisatie van negen woningen op het perceel, bestaande uit drie vrijstaande woningen (waaronder de bestaande bedrijfswoning), één twee-onder-een-kapwoning en vier rijenwoningen. 
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken met ingang van woensdag 24 juni 2020 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.