Bekendmakingen week 27

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bovenheigraaf 33 in 't Loo, bouwen van een bijgebouw (0269202000273 - 19 juni 2020).
 • Prinses Margrietlaan 3 in Wezep, kappen van een boom (0269202000274 - 21 juni 2020).
 • Mulligenweg 16 in Oldebroek, kappen van twee bomen (0269202000275 - 22 juni 2020).
 • Zwarteweg 70A in Oosterwolde, vervangen van de woning (0269202000276 - 22 juni 2020).
 • Vreeweg 9A in Oldebroek, bouwen van een bijgebouw en kappen van bomen (0269202000277 - 22 juni 2020).
 • Zwarteweg 45 in Oosterwolde, plaatsen van een mantelzorgwoning (0269202000285 - 19 juni 2020).
 • Rustenburgsweg 24 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000286 - 18 juni 2020).
 • Veluwelaan 2C in Wezep, plaatsen van twee opslagloodsen (0269202000287 - 23 juni 2020).
 • Nabij knooppunt A28 in Hattemerbroek, aanleggen van zonnepanelen (0269202000288 - 24 juni 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zwarteweg 68 M1 in Oosterwolde, bouwen van een tijdelijke pré-mantelzorgwoning (0269202000001 - 23 juni 2020).
 • Ottenweg 26C in Oldebroek, wijzigen van een verleende vergunning (0269202000199 - 25 juni 2020).
 • Rustenburgsweg 48 in Oldebroek, plaatsen van een erfafscheiding (0269202000208 - 22 juni 2020).
 • Stuivezandsweg 5 in 't Loo, kappen van een zomereik (0269202000246 - 22 juni 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 489 in Wezep, herbestemmen van een bakkerij tot woningen / appartementen (0269202000153 - 19 juni 2020).

Omgevingsvergunning ingetrokken

 • Broekerenk 19 t/m 33 (oneven) in ’t Loo, bouwen van 31 bedrijfswoningen met bedrijfshallen (0269201600180 - 23 juni 2020).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan Gasterij De Zeuven Heuvels, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest op het perceel Stationsweg 110 in Wezep op donderdag 9 en zaterdag 11 juli 2020 respectievelijk van 20.30 tot 23.45 uur en 21.00 tot 23.30 uur (1044166 / 1044167 - 23 juni 2020).
 • Aan gemeente Oldebroek, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor een omroepinstallatie te gebruiken tijdens het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen op het Raadhuisplein 1 in Oldebroek op vrijdag 3 juli 2020 van 13.00 tot 14.00 uur (1044713 – 23 juni 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Naaldeweg 5 in Noordeinde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000280 - 18 juni 2020).
 • Bremstraat, Ericastraat, Lijsterbesstraat in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000281 - 18 juni 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Duurzaamheidstraat 78 in Hattemerbroek, opslaan van vijf gasflessen ten behoeve van brandstof voor een vorkheftruck (0269202000278 - 23 juni 2020).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Hart van Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Oosterwolde’ met de daarbij behorende stukken met ingang van 1 juli 2020 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Hart van Oosterwolde legt de juridisch-planologische basis voor het realiseren van 14 woningen op locatie de Heerdt en op locatie sportpark de Heughte zal een centrumplein worden gerealiseerd met een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) bestaande uit een sportzaal en een dorpshuis. Tevens zal aan het centrumplein een appartementengebouw met commerciële ruimtes worden gerealiseerd.
Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de kern Oosterwolde leefbaar te houden en te ontwikkelen door een maatschappelijk en sportief hart te creëren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwolde Dorp 2005’  worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 1 juli 2020 tot en met 11 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.
Nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OW109-ON01. Deze werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur.
Wilt u liever de stukken in het gemeentehuis inzien, dan kunt hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Ook is het mogelijk om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. U kunt hiervoor een afspraak met het Klant Contact Centrum via tel. 0525 63 82 00.

Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de tuin bestemming van het perceel Noordsingel nabij huisnummer 2 in Wezep naar een woonbestemming. Het plan voorziet erin dat er een vrijstaande woning met bijgebouw kan worden gerealiseerd op het perceel. Door deze wijziging van de bestemming van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald en wordt er invulling geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009 worden gewijzigd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020. U kunt de stukken inzien op:

Nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u liever de stukken in het gemeentehuis inzien, dan kunt hiervoor een afspraak maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.