Bekendmakingen week 12

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met het houden van een avondwandel4daagse op donderdag 14 mei 2020 van 14.00 tot 22.00 uur in Wezep gelden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:
  • af te sluiten, voor alle bestuurders, van de Noordsingel, vanaf de aansluiting met De Bulten (ter hoogte van de Noordsingel 1) tot en met de aansluiting met de Neder Enckweg.
  • af te sluiten, voor alle bestuurders, van de Neder Enckweg en de Waterloopweg tussen de Noordsingel en de Zuiderzeestraatweg, met dien verstande dat de parkeerplaats naast de BONI (Waterloopweg zijde) bereikbaar moet blijven.
  • af te sluiten, voor alle bestuurders, van de Beelhof tussen de Noordsingel en de Ien Dalesstraat.
  • de eenrichtingsverkeersroute van de Wolthuisweg op te heffen.
  • in te stellen een tweezijdig parkeerverbod voor de Noordsingel vanaf kruising De Bulten (Noordsingel 1) tot en met kruising NederEnckweg (1030090 - 10 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zernikestraat 2 in Wezep, aanbrengen van gevelreclame (0269202000116 - 11 maart 2020).
 • Bovenstraatweg 68 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269202000114 - 10 maart 2020).
 • Elzenweg 7 in Oldebroek, realiseren van een sluis tussen loodsen (0269202000104 - 6 maart 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Mulligenweg 28 in Oldebroek, bouwen van een schuur met overkapping (0269202000072 - 6 maart 2020).
 • Rustenburgsweg 13, 13A, 13B (blokB) 15, 15A, 15B, 15 C (blok A) in Oldebroek, bouwen van 7 woningen (0269202000067 - 10 maart 2020).
 • Rambonnetweg 10 in Wezep, realiseren van een Bed & Breakfast in het bijgebouw (0269202000015 - 10 maart 2020).
 • Jachtlaan 16 in Wezep, kappen van 2 Amerikaanse eiken (0269202000012 - 6 maart 2020).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, bouwen van een fietsenstalling, een hekwerk, een trafostation, een zoutoplosser met 2 silo's en een werktuigenberging (0269201900483 - 12 maart 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 183 in Oldebroek, bouwen van een dierenshelter (0269201900597 - 10 maart 2020).
 • Duurzaamheidstraat 2 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand, aanleggen van een uitrit en het plaatsen van reclame (0269202000020 - 12 maart 2020).
 • Rambonnetweg 5, kappen van 5 eiken (0269201900685 - 12 maart 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 183 in Oldebroek, bouwen van een dierenshelter (0269201900597 - 5 maart 2020).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan Oranje Vereniging Hattemerbroek wordt een vergunning verleend voor het houden van  ”Koningsdagfeesten” op zaterdag 25 april 2020 van 19.30 tot 23.59 uur en maandag 27 april 2020 van 13.00 tot 23.59 uur op het terrein van De Noord Veluwe Boys in Hattemerbroek. Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie / apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de “Koningsdagfeesten”. Deze ontheffing geldt op zaterdag 25 april 2020 van 19.30 tot 23.59 uur en op maandag 27 april 2020 van 13.00 tot 23.59 uur. (1039359 - 11 maart 2020)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Rendementstraat naast 3A in Hattemerbroek, starten van een recruitmentbureau (0269202000113 - 5 maart 2020).
 • Ingediende melding lozing buiten inrichting
 • Tulpstraat in Oldebroek, aanbrengen en in stand houden bronbemaling t.b.v. vervanging kapotte waterleiding (0269202000109 - 6 maart 2020).

Ingediende sloopmelding

 • Merelstraat 5 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000112 - 9 maart 2020).
 • Bovenheigraaf 12 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000111 - 9 maart 2020).
 • Vreeweg 51 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000110 - 9 maart 2020).
 • Winterdijk 10 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000108 - 5 maart 2020).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Hartekind gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 29 juni tot en met 4 juli 2020 (1040838 - 12 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Bloemstraat 107 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning is verleend voor het onderdeel brandveilig gebruik (artikel 2.1, lid 1, sub d van de Wabo) van een school op het adres Bloemstraat 107 in Oldebroek (zaaknummers: 0269201900608/ OLO 4775901).

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 22 januari 2020 tot en met 3 maart 2020. Er zijn tegen het ontwerp geen zienswijzen ingediend.

Definitief besluit omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit (tot en met woensdag 8 april) hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;
 • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek (landgoed Noorderhoek)

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een drijvend zonnepark met omheining, de bouw van een transformatorstation en de aanleg van een parkeerplaats en toegangsweg op een aantal percelen aan de Middeldijk 15 te Hattemerbroek (landgoed Noorderhoek). Voor het project is, naast de activiteiten bouwen en het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ook de planologische afwijking op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Het zaaknummer van de vergunning is 0269201800252.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking is op 24 juli 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 25 juli 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen, die nadien is ingetrokken. De beschikking omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerp beschikking omgevingsvergunning inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen

De (definitieve) beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking op onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen zijn genoemd in de bijlage "Overzicht wijzigingen project Middeldijk 15, 10 maart 2020". Die bijlage maakt onderdeel uit van de beschikking. Kortheidshalve wordt naar de inhoud van die bijlage verwezen.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek.

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;
 • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • u belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg en verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg”  ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij hebben burgemeester en wethouders (B&W) de omgevingsvergunning verleend op 5 maart 2020 met vergunning kenmerk 0269201900478.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 29 april 2019 besloten dat de voorbereidingsprocedure voor dit bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen, een hekwerk en een trafostation. Dit coördinatiebesluit is genomen op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. De vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gelden door de gecoördineerde voorbereiding als één besluit. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken met kenmerk 0269201900478 liggen vanaf 18 maart 2020 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg legt de juridisch-planologische basis om de recreatieve bestemming van het perceel aan de Heidehoeksweg 1 te Wezep om te zetten naar een groenbestemming waarop een zonnepark is toegestaan. Het plan omvat de realisatie van ongeveer 2,5 hectare zonnepark. Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren en bij te dragen aan de duurzaamheidsambitie. Om dit plan mogelijk te maken moest het geldende bestemmingsplan ‘ Buitengebied 2007  worden herzien. De verleende omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de zonnepanelen, een hekwerk en een trafostation te plaatsen.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 maart 2020 tot 29 april 2020. U kunt de stukken inzien op:

Beroep

Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende vergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verleende vergunningen) door een belanghebbende:

 1. die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Eventueel beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s‐Gravenhage.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan


Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in principe in werking op 30 april 2020.
Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden beide besluiten niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst Buitengebied, Heidehoek

Op donderdag 30 januari 2020 is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer, Heidehoek B.V, vertegenwoordigd door de heer P. Epe. De anterieure overeenkomst is opgesteld voor de locatie gelegen op het perceel Heidehoeksweg 7, kadastraal bekend Gemeente Oldebroek, sectie F, nummers 1005, 1949, 2740, 3285, 3427 (deels), 3430 (deels), 4232 (deels). Op deze locatie wil de initiatiefnemer de recreatieve bestemming (op recreatiepark Heidehoek) gedeeltelijk omzetten naar een woonbestemming om de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren.
De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt ter inzage van 18 maart 2020 tot 29 april 2020 op het gemeentehuis van Oldebroek. Tegen deze overeenkomst kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.