Bekendmakingen week 13

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Houthakkersweg in Wezep nabij huisnummer 101 door het plaatsen van een bord met onderbord waarop het kenteken wordt vermeld (1040253 - 18 maart 2020).
 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Boterakkers in Wezep nabij huisnummer 26 door het plaatsen van een bord met onderbord waarop het kenteken wordt vermeld (1038595 - 18 maart 2020).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op zaterdag 23 mei 2020 tussen 09.00 en 23.59 uur is de Bloemstraat in Oldebroek, het gedeelte tussen huisnummer 97 tot en met 105, afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het houden van een receptie / inloopmiddag met aansluitend een besloten feest / verjaardag (1039848 - 17 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Klompenmakersweg 67 in Wezep, wijzigen van een dakkapel (0269202000122 - 18 maart 2020).
 • Prinses Margrietlaan 5 in Wezep, veranderen van de gevelaanzicht (0269202000121 - 16 maart 2020).
 • Wolthuisweg 3 in Wezep, voorbereiden van het 5G netwerk (0269202000118 - 16 maart 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Ruitersveldweg 41A in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000053 - 16 maart 2020).
 • Bloemstraat 107 in Oldebroek (school), brandveilig gebruiken van een school (0269201900608 - 16 maart 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Bovenstraatweg 80A in Oldebroek, plaatsen van een mantelzorgunit (0269201900656 - 17 maart 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 663 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000120 - 13 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Rectificatie

In de Huis aan Huis Oldebroek van dinsdag 17 maart 2020 is een publicatie gepubliceerd over de verleende omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de Middeldijk 15 in Hattemerbroek. De daarin genoemde tekst onder het kopje ‘Definitieve beschikking omgevingsvergunning’ is onvolledig gepubliceerd. Hieronder treft u nogmaals de publicatie aan met daarin de volledige tekst.

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek (landgoed Noorderhoek)

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een drijvend zonnepark met omheining, de bouw van een transformatorstation en de aanleg van een parkeerplaats en toegangsweg op een aantal percelen aan de Middeldijk 15 in Hattemerbroek (landgoed Noorderhoek). Voor het project is, naast de activiteiten bouwen en het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ook de planologische afwijking op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Het zaaknummer van de vergunning is 0269201800252.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking is op 24 juli 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 25 juli 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen, die nadien is ingetrokken. De beschikking omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerp beschikking omgevingsvergunning inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen

De (definitieve) beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking op onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen zijn genoemd in de bijlage ‘Overzicht wijzigingen project Middeldijk 15, 10 maart 2020’. Die bijlage maakt onderdeel uit van de beschikking. Kortheidshalve wordt naar de inhoud van die bijlage verwezen.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikking en andere stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt op die website zoeken op het adres Middeldijk 15, Hattemerbroek of op plannummer NL.IMRO.0269.OV221-VG01 .

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • U belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Anterieure overeenkomst

Buitengebied, Kleine Woldweg 10

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 5 juli 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel Kleine Woldweg 10 in Oosterwolde. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen van de aanwezige varkenshouderij. Tevens voorziet het plan in de realisatie van maximaal vijf vrijstaande woningen op het perceel. Door deze functiewijziging, het slopen van opstallen, het verwijderen van erfverharding en het opnieuw inrichten van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van woensdag 25 maart 2020 gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Noodverordening

Noodverordening op grond van artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 176 Gemeentewet

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, overwegende,
Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19);
Dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;
Dat de minister voor Medische Zorg en Sport mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid en met in achtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet Veiligheidsregio’s op 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 opdracht heeft gegeven om de bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en opdracht heeft gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in de periode van 13 maart tot en met 6 april 2020 af te gelasten, waarbij dit ook geldt voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden;
Dat in verband met deze ministeriële opdracht door de waarnemend  voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op vrijdag 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 is bepaald dat hij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden uitoefent;
Dat de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zes lid Gemeentewet;
Dat overeenkomstig deze bevoegdheid de waarnemend  voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen/ bijeenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ musea/ theaters en dergelijke met meer dan 100 personen af te gelasten;
Dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden en gelet op de aanvullende maatregelen van 15 maart 2020 algemeen verbindende voorschriften te stellen;
Dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken aanvullend op het gestelde in artikel 176, eerste lid, Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;
Dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
Gelet op:
Het bepaalde in artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 174, tweede lid, Gemeentewet juncto artikel 176 van de Gemeentewet;

Besluit van de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020)

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,
gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG en de aanvullingen daarop d.d. 15 maart 2020,
gelet op de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020,
besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), te weten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.
2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:

 • inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
 • sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • sauna’s;
 • inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
 • coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

 • alle gemeentelijke toezichthouders die rechtsgeldig door de besturen van de in de aanhef genoemde gemeenten of hun samenwerkingsverbanden zijn aangewezen;
 • ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
 • door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
 • door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
 • militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.
Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening
 1. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
 2. De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020 wordt ingetrokken.
 3. De verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en aan het hoofd van het arrondissementsparket Oost-Nederland.
Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.
Vastgesteld op 16 maart 2020 te Apeldoorn
De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
A.J.M. Heerts

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.