Bekendmakingen week 14

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Prinses Beatrixlaan 2 in Wezep, kappen van een boom (0269202000135 - 25 maart 2020).
 • Bongersweg 17 in Oldebroek, bouwen van een bijgebouw en kappen van zeven dennenbomen (0269202000134 - 25 maart 2020).
 • Spoorlaan 36A in Wezep, plaatsen van een kapschuur (0269202000133 - 23 maart 2020).
 • Rondweg 24 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202000126 - 22 maart 2020).
 • Veenweg 38 in Oldebroek, bouwen van een woning en plaatsen tijdelijke woonunit (0269202000125 - 20 maart 2020).
 • Stationsweg 71 in Oldebroek, aanleggen van een uitrit/uitweg (0269202000124 - 20 maart 2020).
 • Bovenheigraaf  (achter 12) in Oldebroek, bouwen van een woning (0269202000123 - 19 maart 2020).
 • Stationsweg 78 in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (026920200137 - 26 maart 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Prinses Margrietlaan 5 in Wezep, veranderen van de gevelaanzicht (0269202000121 - 24 maart 2020).
 • Zernikestraat 2 in Wezep, aanbrengen van gevelreclame (0269202000116 - 25 maart 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 47A in Oldebroek, plaatsen van zonnepanelen op een dak van een bijgebouw (0269202000048 - 20 maart 2020).
 • Berberisstraat 12 in Wezep, gebruik van de grond met de bestemming Verkeer als tuin (0269202000039 - 20 maart 2020).
 • Goudenregenstraat 12 in Wezep, gebruik van de grond met de bestemming Groen als tuin (0269202000038 - 20 maart 2020).

Geweigerde omgevingsvergunning

 • Bovenheigraaf 88 (tegenover) in 't Loo, plaatsen van een overkapping (aangevraagd als bouwwerk geen gebouw zijnde) (0269201900654 - 25 maart 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Vogelzang Veldweg 23 R61 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000136 - 25 maart 2020).
 • Zwaluwstraat 9 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000131 - 20 maart 2020).
 • Oude Wapenveldseweg 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000130 - 20 maart 2020).
 • Vlierstraat 3 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000129 - 20 maart 2020).
 • Vierschotenweg 34 in 't Loo, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000128 - 19 maart 2020).
 • Bloemstraat 33 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000127 - 18 maart 2020).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan Cor Veldhoen Eten & Wonen wordt een vergunning verleend voor het innemen van een incidentele standplaats op het parkeerterrein aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde. Deze standplaatsvergunning is geldig op 13 en 27 april, 21 mei en 1 juni 2020, telkens van 13.00 tot 18.00 uur, voor de verkoop van frites, snacks en frisdranken (1041148 – 24 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Ontwerp beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit Hogere waarden, Bovenheigraaf 182A en 182B in Wezep

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Bovenheigraaf 182A en 182B te Wezep (inbreidingslocatie tussen de Bovenheigraaf en de Oranjeboomlaan) het volgende toe te staan: de bouw van twee seniorenwoningen met bijgebouwen en de aanleg van een uitrit. De daarvoor ingediende aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met de aldaar geldende woonbestemming. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201700554.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 19 april 2018 besloten een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de afwijking van het bestemmingsplan.
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 1 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden en de daarbij behorende stukken voor het perceel Bovenheigraaf 182B te Wezep met ingang van woensdag 1 april 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek *. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Het zaaknummer van het ontwerpbesluit betreft 0269201800171.
Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning Bovenheigraaf 182B in Wezep bedraagt echter maximaal 49 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor die woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 49 decibel.

Stukken inzien op het gemeentehuis

Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien, dan kan dat. Dit ondanks dat de stukken ook online te bekijken zijn via de website www.oldebroek.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl . In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 1 april 2020 tot en met 12 mei 2020 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 0525 63 82 00.
Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.
Iedere belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan van 1 april 2020 tot en met 12 mei 2020 tegen het ontwerpbesluit Hogere waarden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 0525-638200.
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en u belanghebbende bent.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72 voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en wordt er ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – monument’, de maximale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen uitgebreid naar 200 m2. Om dit verzoek mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, 2007.

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage van 1 april tot en met 12 mei. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en ontwerpbesluit Hogere waarden

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). Het college van B&W van Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94, met ingang van 1 april 2020 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming om acht twee-onder-een-kapwoningen te realiseren op een nog onbebouwde locatie aan de Noordsingel in Wezep. Op de locatie ligt al de mogelijkheid voor woningbouw. Met dit verzoek wordt een eerder beoogde groenstrook bij het plan betrokken. Deze groenstrook heeft een groenbestemming en op deze locatie ligt geen bouwvlak. Hierdoor is woningbouw op die plek strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken, moet het geldende bestemmingsplan Wezep noord 2009 worden gewijzigd.
Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van deze acht te bouwen twee-onder-een-kapwoningen op de percelen Noordsingel 78 tot en met 94 in Wezep bedraagt echter maximaal 53 decibel. Het college van B&W zijn in verband daarmee van plan om voor de bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 53 decibel.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden liggen ter inzage vanaf woensdag 1 april 2020 tot en met dinsdag 12 mei 2020. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Anterieure overeenkomst

Buitengebied, Kleine Woldweg 10

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 13 maart 2020 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel Kleine Woldweg 10 in Oosterwolde. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen van de aanwezige varkenshouderij. Tevens voorziet het plan in de realisatie van maximaal vijf vrijstaande woningen op het perceel. Door deze functiewijziging, het slopen van opstallen, het verwijderen van erfverharding en het opnieuw inrichten van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst ligt met ingang van woensdag 25 maart 2020 zes weken ter inzage.
Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus, gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.