Bekendmakingen week 21

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 265 in Oldebroek, veranderen van de bedrijfsbestemming en het plaatsen van een mantelzorgwoning (0269202000207 - 11 mei 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 144 in Oldebroek, aanleggen van een in/uitrit (0269202000214 - 13 mei 2020).
 • Verlengde Kerkweg 1 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269202000211 - 12 mei 2020).
 • Veenweg 71 in Oldebroek, verbouwen van een loods/schuur (0269202000203 - 8 mei 2020).
 • Rustenburgsweg 48 in Oldebroek, plaatsen van een erfafscheiding (0269202000208 - 11 mei 2020).
 • Harm Aartsweg 48 in 't Loo Oldebroek, veranderen van de woning (0269202000204 - 9 mei 2020).
 • Roggeakker 10 in Wezep, wijzigen van bestemming Groen naar bestemming Tuin (0269202000215 - 14 mei 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zwarteweg 113 in Oosterwolde, bouwen van een woning (0269202000162 - 14 mei 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 477 in Wezep, uitbreiden van het hoofdgebouw (0269202000095 - 13 mei 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Veenweg 71 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000209 - 8 mei 2020).
 • Ericastraat 14 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000210 - 11 mei 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Duurzaamheidstraat 2A in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (werven en selecteren van technisch personeel) (0269202000213 - 11 mei 2020).
 • Duurzaamheidstraat 19 in Hattemerbroek, mechanisch bewerken van kunststof voor het vervaardigen van vijverfilters (0269202000212 - 8 mei 2020).

Omgevingsvergunningen

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Van Pijkerenlaan 71 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor een afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om een perceel aan de Van Pijkerenlaan nabij 71 in Oldebroek, met de bestemming verkeer, te mogen gebruiken als tuin. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201900464.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking is op 11 februari 2020 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft vanaf 12 februari 2020 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen. De beschikking omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerp beschikking omgevingsvergunning inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen

De (definitieve) beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking op onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen zijn genoemd in de bijlage ‘Overzicht wijzigingen project Van Pijkerenlaan 71, 14 mei 2020’. Die bijlage maakt onderdeel uit van de beschikking. Kortheidshalve wordt naar de inhoud van die bijlage verwezen.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 mei  2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikking en andere stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  U kunt op die website zoeken op het plannummer NL.IMRO.0269.OV234-VG01 .

Nu het gemeentehuis in verband met het coronavirus gesloten is, kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien, dan kan dat. Dit ondanks dat de stukken ook online te bekijken zijn via de website www.oldebroek.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep beschikking omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • U belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14 voorziet in de herontwikkeling van het perceel. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en een nieuwe 2-onder-1 kapwoning wordt gerealiseerd aan de straatzijde. Het bestemmingsplan voorziet tegelijkertijd in het verplaatsen van het bouwvlak van de vrijstaande woning op het achtererf naar een meer centrale plek. Hier wordt een nieuwe woning op gebouwd.
De omgevingsvergunning voor de bouw van de 2-onder-1kapwoning is reeds verleend. Dit betreft een uitwerking binnen het geldende bestemmingsplan, waarbij is afgeweken van de bouwregels. Deze wijzigingen worden meegenomen in de bouwregels van het ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 20 mei tot en met 30 juni. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne legt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne met bijbehorende voorzieningen op het perceel gelegen naast Zuiderzeestraatweg 213 in Oldebroek. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestaande brandweerkazerne vanuit het dorpskern van Oldebroek naar het voornoemde perceel te verplaatsen, waarmee een evenwichtige regionale verdeling van brandweerkazernes is gewaarborgd. Daarnaast is een korte afstand tot de Zuiderzeestraatweg van belang, alsmede de bereikbaarheid voor uitrukkend personeel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen ter inzage vanaf woensdag 20 mei 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020. U kunt de stukken inzien op:

Het college van B&W van Oldebroek brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze over het bestemmingsplan dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.