Bekendmakingen week 41

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Magnoliastraat 2 in Wezep, plaatsen van een carport (0269202000452 - 26 september 2020).
 • Bongersweg 13 in Oldebroek, legaliseren van een overkapping (0269202000457 - 28 september 2020).
 • Hogenbrinkweg 2 in Oldebroek, realiseren van een schuilgelegenheid (0269202000451 - 25 september 2020).
 • Voltastraat 1 in Wezep, uitbreiden van een bedrijfspand (0269202000456 - 28 september 2020).
 • Reesweg 18 in Oosterwolde, verbouwen van de woning (0269202000455 - 14 september 2020).
 • Engelandsweg 13 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269202000462 - 31 augustus 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269202000379 - 29 september 2020).
 • Stationsweg 80 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000348 - 29 september 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Aanwijzing als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester hebben op 29 september 2020 besloten tot het aanwijzen van mevrouw M.M. Vonk als toezichthouder met opsporingsbevoegdheden. De aanwijzing vindt plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet, de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Huisvestingswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening winkeltijden, de monumentenverordening, de bomenverordening, en de brandbeveiligingsverordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.
Door deze aanwijzingen kan de toezichthouder, voor zover het noodzakelijk is voor haar werkzaamheden, gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden zoals deze zijn toegekend in het kader van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouder wordt voorzien van een legitimatiebewijs.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking. Het aanwijzingsbesluit is in te zien op afspraak bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Hulststraat 29 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000454 -  25 september 2020);
 • Keizersweg 55 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000461- 30 september 2020);
 • Oude Kerkweg 1 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000453 - 24 september 2020);
 • Bovenheigraaf 103 in 't Loo Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000458 - 29 september 2020).

Aanwijzing als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester hebben op 29 september 2020 besloten tot het aanwijzen van mevrouw M.M. Vonk als toezichthouder met opsporingsbevoegdheden. De aanwijzing vindt plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet, de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Huisvestingswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening winkeltijden, de monumentenverordening, de bomenverordening, en de brandbeveiligingsverordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.
Door deze aanwijzingen kan de toezichthouder, voor zover het noodzakelijk is voor haar werkzaamheden, gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden zoals deze zijn toegekend in het kader van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouder wordt voorzien van een legitimatiebewijs.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking. Het aanwijzingsbesluit is in te zien op afspraak bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, Geldersesluis ongenummerd in Noordeinde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor een project. Het project houdt in dat er op een perceel aan de Geldersesluis in Noordeinde een veldschuur wordt vervangen en halfverharding wordt aangelegd. Het perceel is bekend als gemeente Oldebroek, sectie AA, nummer 12. Het project is in strijd met het bestemmingsplan. Het zaaknummer van de aanvraag is 0269201900518 / OLO 4679251.
 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 24 september 2020 besloten een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor de afwijking van het bestemmingsplan. Zowel de ontwerpvergunning als de ontwerp Vvgb en daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 oktober 2020 zes weken ter inzage. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de betreffende stukken alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft onze voorkeur.

Iedereen kan van 7 oktober 2020 tot en met 17 november 2020 tegen de ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp Vvgb schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.
 
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen deze ontwerpvergunning en u belanghebbende bent.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.