Bekendmakingen week 42

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met het kappen van bomen is op zaterdag 31 oktober 2020 van 07.00 tot 18.00 uur de Forsythiastraat, vanaf huisnummer 1 tot en met 20, in Wezep, afgesloten voor al het verkeer (1049347 – 7 oktober 2020).
 • In verband met het houden van een motorcross met bijbehorende activiteiten voor de periode van 23 oktober 2020 vanaf 12.00 uur tot en met 24 oktober 2020 21.00 uur worden de volgende maatregelen genomen:
  • De Vreeweg (vanaf huisnummer 61) tussen de Vierschotenweg en de Loowegis afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en bestemmingsverkeer.
  • Er geldt een tweezijdig parkeerverbod voor de Bongersweg, inclusief de bermen.
  • Er geldt een tweezijdig parkeerverbod voor de Vierschotenweg, inclusief de bermen, vanaf de Looweg tot de Vreeweg.
 • Op 24 oktober 2020 vanaf 06.30 tot 21.00 uur:
  • De Bovenheigraaf vanaf de Maranatha Kerk tot de splitsing Bovenheigraaf / Vierhuizenweg si afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en deelnemers/bezoekers van het evenement.
  • Het Bovenpad in Oldebroek vanaf de Vierhuizenweg tot de Verlengde Looweg is afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten en aanwonenden (1049031 – 8 oktober 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Voskuilerdijk 4 en 6 in Hattemerbroek, plaatsen van afzuigunit en het wijzigen van een gevelindeling (0269202000463 - 1 oktober 2020).
 • Koningin Wilhelminalaan 9 in Wezep, kappen van vijf dennenbomen (0269202000468 - 5 oktober 2020).
 • Bongersweg 27 in Oldebroek, kappen van zes dennen (0269202000465 - 2 oktober 2020).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd. in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand (0269202000464 - 2 oktober 2020).
 • Bovenheigraaf 26A in Oldebroek, plaatsen van zonnepanelen (op de grond) (0269202000466 - 4 oktober 2020).
 • Rondweg 90 in Wezep, realiseren van een tankstation (0269202000470 - 5 oktober 2020).
 • Kerkweg 29 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269202000473 - 6 oktober 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 47A in Oldebroek, vervangen van de serre (0269202000363 - 5 oktober 2020).
 • Engelandsweg 13 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269202000462 - 7 oktober 2020).
 • Duurzaamheidstraat 2 in Hattemerbroek, aanbrengen van reclameobjecten aan de gevels (0269202000382 - 7 oktober 2020).
 • Van Pijkerenlaan 14 in Oldebroek, bouwen van een overkapping (0269202000423 - 8 oktober 2020).
 • Mulligenweg 8 in Oldebroek, bouwen van een schuur (0269202000392 - 7 oktober 2020).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de NK Motorcross Zijspan op het circuit De Bargen in ’t Loo op 24 oktober 2020 (1049031, 8 oktober 2020).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘ONK Zijspan Motorcross’ op 23 en 24 oktober 2020 respectievelijk van 12.00 tot 22.00 uur en van 07.30 tot 21.00 uur op en nabij circuit ‘De Bargen’, Vreeweg 67A in ’t Loo. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruikten. Deze ontheffing geldt op voornoemde data en tijden (1049031 – 8 oktober 2020)

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw D.H. van Klompenburg wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest aan de Bovenheigraaf 30 in Oldebroek op vrijdag 11 juni 2021 van 12.00 tot de volgende morgen 01.00 uur (1049169  - 7 oktober 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Stationsweg 9, 11, 33  en Rozenstraat 4, 6, 8, 10, 14, 16, 26  in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000474 - 6 oktober 2020).
 • Zwaluwstraat 8 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000475 - 7 oktober 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Ampèrestraat 20b in Wezep, melding activiteitenbesluit (0269202000469 - 05 oktober 2020).

Bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoningen door het te wijzigen naar een woonbestemming op de percelen Ottenweg 61 en 63 in Oldebroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.
Het bestemmingsplan is op 24 september 2020 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De gewijzigde omstandigheden houden in dat het ontwerpbestemmingsplan is aangevuld met twee onderzoeken, namelijk een quickscan Wet natuurbescherming en een akoestisch onderzoek en dat daarom sprake is van een gewijzigd bestemmingsplan.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 24 september 2020 liggen ter inzage vanaf woensdag 14 oktober 2020 tot en met dinsdag 24 november 2020. U kunt de stukken inzien op:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 24 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 november 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 het bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarde voor het bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94  op 9 juni 2020 is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarde wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 - 94 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming om acht twee-onder-een-kapwoningen te realiseren op een nog onbebouwde locatie aan de Noordsingel in Wezep. Op de locatie ligt al de mogelijkheid voor woningbouw. Met dit verzoek wordt een eerder beoogde groenstrook bij het plan betrokken. Deze groenstrook heeft een groenbestemming en op deze locatie ligt geen bouwvlak. Hierdoor is woningbouw op die plek strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep noord 2009 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van deze acht te bouwen twee-onder-een-kapwoningen op de percelen Noordsingel 78 tot en met 94 in Wezep bedraagt echter maximaal 53 decibel. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor de bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 53 decibel.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit van 24 september 2020 en besluit Hogere waarde liggen ter inzage vanaf woensdag 14 oktober 2020 tot en met dinsdag 24 november 2020. U kunt de stukken inzien op:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
Het college van B&W van Oldebroek brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan heeft vastgesteld omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 24 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 november 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1 ter inzage ligt (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de maatschappelijke bestemming om twee woningen te realiseren op de voormalige brandweerkazerne in Hattemerbroek. Het perceel Middeldijk 1 in Hattemerbroek voorziet nu niet in een juiste bestemming voor woningbouw. De woningbouw op deze locatie is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Door deze wijziging van de bestemming van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald en wordt er invulling geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Hattemerbroek Dorp 2005 worden gewijzigd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf woensdag 14 oktober 2020 tot en met dinsdag 24 november 2020. U kunt de stukken inzien op:

Het college van B&W van Oldebroek brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.