Bekendmakingen week 44

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Honingweg 16 in Wezep, wijzigen van de bestemming van ‘Groen’ naar ‘Tuin’ (0269202000487 - 16 oktober 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 420 in Wezep, aanleggen van een tijdelijke uitrit (0269202000486 - 15 oktober 2020).
 • Van Pijkerenlaan 14 in Oldebroek, wijzigen van de bestemming van ‘Verkeer’ naar ‘Tuin’ (0269202000488 - 16 oktober 2020).
 • Warmtekrachtstraat (ongenummerd) in Hattemerbroek (ODB01 T 475), oprichten van een bedrijfspand (0269202000493 - 20 oktober 2020).
 • Heidepad 73 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202000497 - 21 oktober 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 529 en 531 in Wezep, veranderen van de functie van het gehele perceel (inclusief bebouwing) naar wonen inclusief het realiseren van één extra woning in het bestaande bedrijfspand, bouwen van een berging en het aanleggen van een nieuwe uitweg (0269202000253 - 16 oktober 2020).
 • Rondweg 46 in Wezep, plaatsen van vier vlaggenmasten, een was-unit, erfafscheiding en reclame (0269202000375 - 20 oktober 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zwarteweg 70A in Oosterwolde, vervangen van de woning en bouwen van een bijgebouw (0269202000276 - 20 oktober).

Drank en Horeca

Verleende Drank- en Horecavergunning

 • Voetbalvereniging WHC voor het paracommercieel uitoefenen van een horecabedrijf op het perceel Hoeloosweg 15 in Wezep (1043269 - 26 oktober 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Ottenweg 20 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000492 - 20 oktober 2020).
 • Vlierstraat 4 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000494 - 21 oktober 2020).
 • Vlierstraat 2 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000495 - 21 oktober 2020).
 • Vlierstraat 17 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000496 - 21 oktober 2020).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Groote Woldweg 93 in Noordeinde, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (0269202000491 - 19 oktober 2020).
 • Zwarteweg 113 in Oosterwolde, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (0269202000490 - 16 oktober 2020).

Overig

Straatnaamgeving 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek maakt bekend dat zij voornemens is tot naamgeving over te gaan van de straat die gerealiseerd gaat worden vanaf de Bovenheigraaf tussen de Sportlaan en Stuivezandsweg in ’t Loo. Voorgesteld wordt de naam Engelenburg vast te stellen.
De kaart met de betreffende straat en bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2020 zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tussen 28 oktober en 8 december 2020 schriftelijk zienswijzen over dit voornemen naar voren brengen bij het college van B&W van Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Alice Ponstein van het team Bedrijfsvoering, tel. 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.