Bekendmakingen week 37

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Turfhorst 4A in Wezep, plaatsen van zonnepanelen en collector (0269202000410 - 2 september 2020).
 • Klompenmakersweg 58 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000401 - 29 augustus 2020).
 • Middeldijk 23 in Hattemerbroek, bouwen van een inkoopstation (bij Windmolenpark) Hattemerbroek (0269202000408 - 2 september 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Prinses Margrietlaan 18 in Wezep,  bouwen van een aanbouw aan de woning en het kappen van een boom (0269202000325 - 31 augustus 2020).
 • Polweg 5 in Wezep, bouwen van een verdieping in een bestaand pand en het gebruik van het pand als Bed & Breakfast (0269202000326 - 1 september 2020).
 • Zwarteweg 45 in Oosterwolde, plaatsen van een mantelzorgwoning (0269202000285 - 2 september 2020).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 529 in Wezep, veranderen van de functie van het gehele perceel (inclusief bebouwing) naar wonen inclusief het realiseren van één extra woning in het bestaande bedrijfspand en het aanleggen van een nieuwe uitweg (0269202000253 - 4 september 2020).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer E. van der Weerd wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een sing-in op het terrein van landgoed Morren, ter hoogte van het Streekterpad / de Oostendorperstraatweg in Oosterwolde op zondag 13 september 2020 van 14.30 tot 16.00 uur (1047945 - 1 september 2020)

Kampeerontheffing

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek, wordt ontheffing verleend om in de periode van 25 tot 26 september 2020 maximaal 50 toeristische kampeermiddelen voor maximaal 150 personen te mogen plaatsen en geplaatst te houden op een perceel grond aan de Vreeweg in Oldebroek, tegenover de ingang naar het terrein De Bargen (1045171 - 28 augustus 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Kerkweg 29 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000404 - 27 augustus 2020).
 • Klinkenberg 7 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000405 - 28 augustus 2020).
 • Zwarteweg 67 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000409 - 2 september 2020).
 • Vierschotenweg 20 in ’t Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000411 - 3 september 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Mheneweg Zuid 52 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269202000407 - 31 augustus 2020).

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Oostendorperstraatweg 66A in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten van een bedrijfsloods op het adres Oostendorperstraatweg 66A in Oosterwolde. De vergunning is gevraagd en verleend voor het bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor het afwijken van het bestemmingsplan (2.1 lid 1 sub c wabo). Om van het bestemmingsplan af te wijken maakt ons college gebruik van de bevoegdheid van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. Het zaaknummer van de vergunning is 0269202000059.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking is op 21 juli 2020 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft vanaf 22 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 september 2020 tot en met woensdag 21 oktober 2020 ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar via een verzoek aan vergunningen@oldebroek.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale opties hebben de voorkeur van de gemeente.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bovenstraatweg 61 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwkundig splitsen van een monumentale boerderij, het gebruik van het erf en de bebouwing ten dienste van twee woningen en het plaatsen van dakramen op het adres Bovenstraatweg 61 in Oldebroek. De vergunning is gevraagd en verleend voor het bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor het afwijken van het bestemmingsplan (2.1 lid 1 sub c wabo) en het wijzigen van een rijksmonument (2.1 lid 1 onder f Wabo). Om van het bestemmingsplan af te wijken maakt ons college gebruik van de bevoegdheid van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. Het zaaknummer van de vergunning is 0269202000157.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking is op 14 juli 2020 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft vanaf 15 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 september 2020 tot en met woensdag 21 oktober 2020 ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar via een verzoek aan vergunningen@oldebroek.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale opties hebben de voorkeur van de gemeente.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 7 november 2019 het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen Agrarisch - 6 naar de bestemming Wonen en gedeeltelijk Agrarisch voor het perceel Breeveen 3 in Oldebroek. Op grond van functieveranderingsbeleid VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit plan. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. In totaal wordt circa 697 m² agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 en gedeeltelijk het vigerende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het vaststellingsbesluit van 7 november 2019 liggen ter inzage vanaf woensdag 9 september 2020 tot en met dinsdag 20 oktober 2020. U kunt de stukken inzien op:

 1. www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen
 2. het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan

Het besluit van 7 november 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treden in werking met ingang van 21 oktober 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.