Bekendmakingen week 38

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Middeldijk 12 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfsloods (0269202000412 - 3 september 2020).
 • Hogekamp ongenummerd in Oldebroek (kad. AK 1295), bouwen van een woning (02692 02000418 - 7 september 2020).
 • Veenweg 25 in Oldebroek, tijdelijk plaatsen van een woonunit (0269202000421 - 8 september 2020).
 • Eperweg 141 ’t Harde, brandveilig gebruiken van de gebouwen 152 en 153 en 154 (0269202000422 - 8 september 2020).
 • Van Pijkerenlaan 14 in Oldebroek, bouwen van een overkapping (0269202000423 - 8 september 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 641 in Hattemerbroek, verbouwen van de woning (0269202000425 - 10 september 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Haasjesweg 1 in Hattemerbroek, aanleggen en gebruiken van een paardenbak met omheining (0269202000300 - 4 september 2020).
 • Waterloopweg 3, 5 en 7 en Neder Enckweg 1, 3 en 5 in Wezep, bouwen van 6 seniorenwoningen met bergingen (0269201900634 - 7 september 2020).
 • Noordsingel 282 in Wezep, bouwen van een woning met bijgebouw (0269201900633 - 7 september 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 506, 506A, 506B, 506C, 506D, 508, 508A, 508B, 508C, 508D in Wezep, bouwen van een appartementengebouw (0269201900678 - 7 september 2020).
 • Bovenstraatweg 61 in Oldebroek, bouwkundig splitsen van een monumentale boerderij, het gebruik van het erf en de bebouwing ten dienste van twee woningen en het plaatsen van dakramen (0269202000157 - 7 september 2020).
 • Fazantenlaan 2 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000380 - 8 september 2020).
 • Broekerenk 19  in 't Loo, bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning (0269202000317 - 9 september 2020).
 • Warmtekrachtstraat 15 in Hattemerbroek, bouwen van een 2e bedrijfsruimte en het aanleggen van een uitrit (0269202000340 - 9 september 2020).
 • Warmtekrachtstraat 23 en 23A in Hattemerbroek, bouwen van twee bedrijfspanden, het aanleggen van twee uitritten en het bouwen van een hek (0269202000306 - 9 september 2020).
 • Clematisstraat 10 in Wezep, verbouwen van het schoolgebouw (0269202000347 - 9 september 2020)
 • Bovendwarsweg 96C in Oldebroek, tijdelijk plaatsen van units voor tijdelijke bewoning (0269202000351 - 10 september 2020).

Gedeeltelijk ingetrokken omgevingsvergunning

 • Oostendorperstraatweg 69 in Oosterwolde, plaatsen van 60 zonnepanelen (0269202000413 - 8 september 2020).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de NK Jeugd Motorcross op het circuit De Bargen in ’t Loo Oldebroek op 26 september 2020 (1046278, 15 september 2020).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw E. Kragt, namens de Vredeskerk, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een openluchtdienst op het terrein van Huize IJsselvliedt, ‘het Vinkennest’, nabij Zuiderzeestraatweg 446 in Wezep op zondag 20 september 2020 van 09.30 tot 11.00 uur (1048117  - 7 september 2020).
 • Aan mevrouw G.A. van Doorn wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een openluchtdienst op een perceel weiland gelegen aan de Stouwdamsweg in Oldebroek op zondag 20 september 2020 van 16.00 tot 17.30 uur (1048231 - 8 september 2020).
 • Aan meneer H. Zandbergen wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest op het perceel Veenweg 39 in Oldebroek op vrijdag 18 september 2020 van 15.00 tot 23.59 uur (1048225  - 8 september 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Kleine Woldweg 10 in Oosterwolde, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000414 - 4 september 2020).
 • Eekhoornlaan 37 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000420 - 8 september 2020).
 • Voskuilerdijk 6 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000416 - 4 september 2020).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Supportersvereniging OWIOS in Oldebroek organiseert een verloting waarvan de trekking zal plaatsvinden op 1 december 2020 bij Notariaat Kremer in Wezep (1047885 - 7 september 2020).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig de artikelen 3.7 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 16 september 2020 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A legt de juridisch-planologische basis voor het vast leggen van het aantal woningen, conform het voorbereidingsbesluit. Het aantal woningen wordt gemaximeerd op twee vrijstaande woningen voor de percelen de Soppeweg 3 en 3A in Wezep. Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad van Oldebroek op 26 september 2019 een voorbereidingsbesluit genomen met planidentificatienummer NL.IMR0.0269.VB001-VG01. Om deze voorbereidingsbescherming te continueren, dient binnen één jaar een ontwerpbestemmingsplan voor deze percelen ter inzage te worden gelegd. Dit bestemmingsplan neemt de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit van 26 september 2019 over. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 16 september 2020 tot en met 27 oktober 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. U kunt ook veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.