Bekendmakingen week 8

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Warmtekrachtstraat 6 in Hattemerbroek, plaatsen van een hekwerk (0269202100080 - 11 februari 2021).
 • Groote Woldweg/Schiksweg ongenummerd in Oosterwolde, kappen van tien bomen (0269202100081 - 12 februari 2021).
 • Mulligenweg 52 in Oldebroek, verbouwen van de woning en bouwen van een bijgebouw (0269202100082 - 13 februari 2021).
 • Prinses Margrietlaan 13 in Wezep, kappen van 17 bomen (0269202100083 - 15 februari 2021).
 • Mandenmakersweg 17 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269202100084 - 15 februari 2021).
 • Prinses Margrietlaan 33 in Wezep, kappen van twee eiken (0269202100085 - 15 februari 2021).
 • Mheneweg Noord 21 in Oosterwolde, plaatsen van een bijgebouw (0269202100087 - 16 februari 2021).
 • Mulligenweg 48 in Oldebroek, bouwen van een schuur (0269202100091 - 17 februari 2021);
 • Koningin Wilhelminalaan 13A in Wezep, kappen van 15 bomen (0269202100093 - 17 februari 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 414 in Wezep, vervangen van bedrijfsbebouwing (0269202000532 - 12 februari 2021).
 • Enkweg 16 in Wezep, kappen van vier dennenbomen (0269202000607 - 12 februari 2021).
 • Noordsingel 86, 88, 90 en 92 in Wezep, bouwen van 2 twee-onder-één kapwoningen (0269202000615 - 11 februari 2021).
 • Noordsingel 78, 80, 82, 84 in Wezep, bouwen van 2 twee-onder-één kapwoningen (0269202000616 - 11 februari 2021).
 • Engelenburg 5, 6, 7, 8, 10 en 12 in 't Loo, bouwen van 6 woningen en één garage (0269202000630 - 15 februari 2021).
 • Zwarteweg 50 in Oosterwolde, kappen van vier lindebomen (0269202000637 - 17 februari 2021).
 • Stationsweg 50 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269202100038 - 15 februari 2021).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Voskuilerdijk 42 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfswoning (0269202000593 - 16 februari 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Geaccepteerde melding uitweg

 • Rozenstraat 1 in Oldebroek, aanleggen van een oprit (0269202000536 - 17 februari 2021).

Ingediende sloopmelding

 • Zwarteweg 55 in Oosterwolde, slopen van de woning en bijgebouwen (0269202100086 - 16 februari 2021).
 • Kerkweg 3 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100088 - 16 februari 2021).

Ontheffingen

Verleende ontheffingen

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek, wordt ontheffing verleend om in de periode van 3 tot en met 6 april en van 16 tot en met 18 april 2021 maximaal 250 toeristische kampeermiddelen voor maximaal 1.000 personen te mogen plaatsen en geplaatst te houden op een perceel grond aan de Vreeweg in ’t Loo, tegenover de ingang naar het terrein ‘De Bargen’ (1053816 - 12 februari 2021).
 • Aan mevrouw L.J. Bruinewoud – de Rijder, namens Dansschool Bruinewoud, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens danslessen aan leerlingen, buiten bij het Dorpshuis in Wezep aan de Mariënrade 3 en bij Muziekhuis Souman aan de Rendementstraat 1 in Hattemerbroek. De tijden zijn als volgt: maandagen van 15.30 tot 19.00 uur, dinsdagen van 15.30 tot 17.45 uur, donderdagen van 15.30 tot 19.30, vrijdagen van 15.30 tot 18.00 uur en zaterdagen van 14.00 tot 16.15 uur (1058440 – 18 februari 2021).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Hartekind gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 5 tot en met 10 juli 2021 (1057806 - 17 februari 2021).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning eerste fase, Koemkolkweg 5 in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning eerste fase te verlenen voor het onderdeel milieu (op basis van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo). Dit voor het veranderen van een pluimveehouderij op het perceel Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. De aanvraag omgevingsvergunning eerste fase betreft enkel de activiteit milieu. Het zaaknummer van de aanvraag is 0269201800547 / OLO 3958131.

Inzien

De ontwerpbeschikking eerste fase en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 februari 2021 zes weken ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl . In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 24 februari tot en met 6 april 2021 tegen de ontwerpbeschikking eerste fase schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking eerste fase en u belanghebbende bent.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.