Bekendmakingen week 23

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Clematisstraat 3 in Wezep, verbouwen van PLUS supermarkt (0269202100258 - 1 juni 2021).
  • Zwarteweg 31 in Oosterwolde, verbouwen van de woning, bouwen van een bijgebouw en plaatsen van een mantelzorgunit (0269202100256 - 1 juni 2021).
  • Stationsweg 58 in Oldebroek, kappen van beuken (0269202100254 - 31 mei 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

  • Zwarteweg 70A in Oosterwolde, bouwen van een woning en het legaliseren van een bestaand bijgebouw en het verlengen en verhogen van een bestaand geluidscherm (0269202100100 - 28 mei 2021).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

  • Door Mega Mensink B.V., is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit alsmede een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een Mega Piraten Festijn, (een rondtrekkend Nederlandstalig festival) op vrijdag 3 september 2021 van 18.30 tot de volgende morgen 01.00 uur, op het perceel weiland aan de Stationsweg, achter Bovenstraatweg 20 in Oldebroek (1062600 – 28 mei 2021).

Verleende verklaring van geen bezwaar

  • Voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen (paramotor) vanaf het perceel nabij Zuiderzeestraatweg 98 / 102 in Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie AH, nummer 249, 250, 251, 633, 680, op weekdagen maandag tot en met zaterdag (1061939 – 28 mei 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

  • Kerkweg 75 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100259 - 27 mei 2021).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15 met de daarbij behorende stukken met ingang van 9 juni 2021 ter inzage liggen (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15 legt de juridisch-planologische basis voor functieverandering van agrarisch naar wonen, waarbij er op het perceel een loods wordt gerealiseerd ten behoeve van de opslag van volumineuze goederen.
Door de bestemmingswijziging op het perceel wordt een duurzame invulling gegeven aan een voormalig agrarisch perceel en vindt er een kwaliteitsverbetering plaats op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 9 juni 2021 tot en met 20 juli 2021.
U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze indienen

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.
Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat door een afspraak te maken via www.oldebroek.nl of via 0525 63 82 00. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG159-ON01. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.