Bekendmakingen week 12

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Elzenweg 2 in Oldebroek, vervangen van een bedrijfsgebouw (0269202100145 - 16 maart 2021).
 • Zuiderzeestraatweg 344 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269202100144 - 15 maart 2021).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, plaatsen van vijf units (0269202100143 - 15 maart 2021).
 • Zuiderzeestraatweg 392 in Oldebroek, plaatsen van een dakopbouw (0269202100148 -  17 maart 2021).
 • Mheneweg Zuid 52 in Oldebroek, oprichten van een bedrijfspand (0269202100141 - 11 maart 2021).
 • Wijnbergenerve 12 in Oosterwolde, bouwen van een aanbouw aan de woning (0269202100146 - 16 maart 2021).
 • Callunastraat 15 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202100147 - 16 maart 2021).
 • Stationsweg 96 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202100142 - 12 maart 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Bovenstraatweg 62 in Oldebroek, vervangen van een veldschuur (0269202000546 - 17 maart 2021).
 • Voskuilersteeg 10 in Hattemerbroek, vergroten van het hoofdgebouw en vervangen van bijgebouwen (0269202100040 - 17 maart 2021).
 • Mulligenweg 52 in Oldebroek, verbouwen van de woning en bouwen van een bijgebouw (0269202100082 - 16 maart 2021).
 • Jachtlaan 6 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202100071 - 15 maart 2021).
 • Vierschotenweg 28 in 't Loo, uitbreiden van de woning (0269202100062 - 12 maart 2021).
 • Rustenburgsweg 22 in Oldebroek, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (0269202100072 - 11 maart 2021).
 • Schiksweg/Groote Woldweg ongenummerd in Oosterwolde, kappen van diverse bomen (0269202100114 - 15 maart 2021).
 • Prinses Margrietlaan 13 in Wezep, kappen van 17 bomen (0269202100083 - 16 maart 2021).
 • Koningin Wilhelminalaan 13A in Wezep, kappen van 15 bomen (0269202100093 - 15 maart 2021).
 • Groote Woldweg 71 in Oosterwolde, bouwen van een woning met bijgebouw, het plaatsen van zonnepanelen en het maken van een uitrit (0269202100069 - 15 maart 2021).

Geweigerde omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 262 in Oldebroek, legaliseren van een berging en twee lichtmasten  (0269202000533 - 12 maart 2021).

Evenementen

Wijziging datum evenementenvergunning, geluidsontheffing, tijdelijke verkeersmaatregel en kampeerontheffing

 • Aan meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van een motorcross ‘ONK Zijspannen en omlijstende activiteiten’ op zaterdag 29 mei april 2021 in plaats van zaterdag 17 april 2021 op en nabij circuit De Bargen, Vreeweg 67A in ’t Loo. Voor de ontheffing voor het tijdelijk kamperen geldt nu de periode van 28 tot en met 31 mei 2021 (1053816 – 2 februari 2021, verzenddatum wijziging 16 maart 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Industrieweg 36 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100151 - 16 maart 2021).
 • Leliestraat 25 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100150 - 15 maart 2021).
 • Ottenweg 19 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100149 - 15 maart 2021).
 • Ribesstraat 9 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100154 - 17 maart 2021).
 • Ribesstraat 15 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100153 - 17 maart 2021).

Melding uitweg

 • Stationsweg 110 Wezep (nabij Zeuven Heuvels nr. 70), aanleggen van een uitrit (0269202100140  - 11 maart 2021).

Omgevingsvergunningen

Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Koemkolkweg 2 in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een stal op het adres Koemkolkweg 2 in Oosterwolde. De vergunning is verleend voor het onderdeel ‘bouwen’ zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor het onderdeel ‘wijzigen van de milieu-inrichting’ (2.1 lid 1 sub e Wabo) en het afwijken van het bestemmingsplan (2.1 lid 1 onder c Wabo). Het zaaknummer van de vergunning is 0269202000298.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen

De ontwerpbeschikking is op 19 januari 2021 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en heeft vanaf 20 januari 2021 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de inzagetermijn. De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 maart 2021 tot en met woensdag 5 mei 2021 ter inzage. Vanwege corona kunt u de betreffende stukken alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via een verzoek aan vergunningen@oldebroek.nl, deze optie heeft op dit moment onze voorkeur.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd. Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Oosterwolde, Schiksweg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan ‘ Oosterwolde, Schiksweg’ legt de juridisch-planologische basis voor het realiseren van  72 woningen gelegen tussen de Groote Woldweg en de Schiksweg in Oosterwolde.
Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de kern Oosterwolde leefbaar te houden en tevens te voorzien in de woningbehoefte. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwolde Dorp 2005’ worden gewijzigd.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 maart 2021 tot 5 mei 2021. U kunt de stukken inzien op:

Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis inzien dan kan dat door een afspraak te maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep indienen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag als u:

 • Belanghebbende bent die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend.
 • Belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op 6 mei 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden beide besluiten niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Vastgesteld bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 het bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld conform het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A legt de juridisch-planologische basis voor het vast leggen van het aantal woningen, conform het voorbereidingsbesluit. Het aantal woningen wordt gemaximeerd op twee vrijstaande woningen voor de percelen de Soppeweg 3 en 3A in Wezep. Ter voorbereiding van de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad van Oldebroek op 14 januari 2021 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen met planidentificatienummer NL.IMR0.0269.VB002-VG01. Om deze voorbereidingsbescherming te continueren, dient binnen één jaar een nieuw bestemmingsplan voor deze percelen zijn vastgesteld.
Dit bestemmingsplan neemt de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit van 14 januari 2021 over. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A worden gewijzigd.
Het bestemmingsplan is op 11 maart 2021 ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 11 maart 2021 liggen ter inzage vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 4 mei 2021. U kunt de stukken inzien:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
De digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch liever in het gemeentehuis inzien dan kan dat door een afspraak te maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 11 maart 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei  2021, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 het bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld conform het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de maatschappelijke bestemming om twee woningen te realiseren op de voormalige brandweerkazerne in Hattemerbroek. Het perceel Middeldijk 1 in Hattemerbroek voorziet nu niet in een juiste bestemming voor woningbouw. De woningbouw op deze locatie is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Door deze wijziging van de bestemming van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald en wordt er invulling geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Hattemerbroek Dorp 2005 worden gewijzigd.
Het bestemmingsplan is op 11 maart 2021 ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 11 maart 2021 liggen ter inzage vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 4 mei 2021. U kunt de stukken inzien:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
De digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch liever in het gemeentehuis inzien dan kan dat door een afspraak te maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 11 maart 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei  2021, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

De bedrijfsbestemming op het perceel Mheneweg Zuid 52 moet worden geactualiseerd. Op het perceel was vroeger een garagebedrijf gevestigd. De actualisatie zou aanvankelijk worden geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied 2007. Het plandeel voor het perceel Mheneweg Zuid 52 is door de Raad van State bij uitspraak van 31 augustus 2011 vernietigd. Deze uitspraak heeft als gevolg dat er voor dit perceel een nieuw bestemmingsplan in procedure moet worden gebracht. Vooruitlopend op de actualisatie is op 16 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van het perceel ten behoeve van een bouwbedrijf en het bouwen van een vrijstaande bedrijfswoning ter vervanging van een inpandige bedrijfswoning. Het plan is erop gericht om deze nu geldende planologische mogelijkheden vast te leggen in een bestemmingsplan. Een strook van 8 meter wordt aan het plangebied toegevoegd. Deze strook is in het bestemmingsplan opgenomen met de bestemming Tuin.
Het bestemmingsplan is op 11 maart 2021 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het plan voldoet nu aan de afspraak om in de strook van 8 meter geen bebouwing op te richten. Met de wijziging zijn vergunningvrije bouwwerken nu ook uitgesloten. Daartoe zijn de toelichting, de planregels en de verbeelding van het bestemmingsplan aangepast.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 11 maart 2021 liggen ter inzage vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 4 mei 2021. U kunt de stukken inzien:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
De digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch liever in het gemeentehuis inzien dan kan dat door een afspraak te maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 11 maart 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei 2021, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de recreatiebestemming naar een woonbestemming ten behoeve van één vrijstaande woning voor het perceel Zomerdijk 1R1. Het perceel voorziet nu niet in de juiste bestemming voor woningbouw. Woningbouw op deze locatie is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Op basis van de structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen (2017) kan medewerking worden verleend door middel van een bestemmingsplanherziening. Door de bestemmingswijziging wordt de objectnummering gewijzigd van 1R1 naar 1A.
Het bestemmingsplan is op 11 maart 2021 ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 11 maart 2021 liggen ter inzage vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 4 mei 2021. U kunt de stukken inzien:

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)
De digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. Wilt u de stukken toch liever in het gemeentehuis inzien dan kan dat door een afspraak te maken via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit van 11 maart 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei 2021, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.