Bekendmakingen week 18

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Om in verband met het houden van een “Obstacle Run” af te sluiten voor alle verkeer het parkeerterrein voor het Kulturhus De Talter aan de Stouwdamsweg 4 in Oldebroek op vrijdag 11 juni 2021 van 07.00 tot 15.00 uur (1059666 – 29 april 2021).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Landhuisweg 6 in Wezep, kappen van een den en een eik (0269202100221 - 25 april 2021).
 • Stationsweg 104 in Wezep, plaatsen van een carport en een veranda en het verduurzamen van het monument d.m.v. plaatsen glas (0269202100225 - 28 april 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Puttensteinsveldweg 12 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100223 - 26 april 2021).
 • Putstraat 10 in 't Loo, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100222 - 24 april 2021).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Een ontheffing wordt verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken op 23 mei 2021 van 19.00 tot 20.00 uur, in verband met een openlucht kerkdienst op het Meidoornplein, t.h.v. de muziektent, in Wezep (1060485  - verzenddatum 30 april 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Puttensteinsveldweg 12 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100223 - 26 april 2021).
 • Putstraat 10 in 't Loo Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100222 - 24 april 2021).

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Oostendorperstraatweg 79A in Oosterwolde, starten van een bedrijf (0269202100224 - 26 april 2021).

Melding uitweg

 • Hulststraat 35 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269202100125 - 26 april 2021).

Vergunningen

Kampeerontheffing

 • Een kampeerontheffing wordt verleend om in de periode van 21 tot en met 24 mei 2021 maximaal 25 toeristische kampeermiddelen voor maximaal 60 personen te mogen plaatsen en geplaatst te houden op een perceel grond naast Mheneweg Noord 1 in Oldebroek (1060865 - 23 april 2021).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Zwarteweg 101 in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen op het perceel Zwarteweg 101 in Oosterwolde. De aanvraag voorziet in een bouwplan voor het vervangen van een woonhuis en het bouwen van een bijgebouw. Het zaaknummer betreft 0269202000644/OLO 5712835. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de onderdelen zoals bedoeld in de Wabo, artikel:

 • 2.1 lid 1 onder a: het bouwen van een bouwwerk.
 • 2.1 lid 1 onder c: het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

De ontwerpvergunning en daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl. Vanwege corona kunt u de stukken tijdens openingstijden alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het ook mogelijk dat u de stukken digitaal toegestuurd krijgt. In uitzonderlijke gevallen kan een papieren exemplaar van de stukken bij u thuis worden bezorgd.

Iedereen kan van 5 mei 2021 tot en met 12 juni 2021 tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u belanghebbende bent.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.