Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En heeft u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Het kabinet heeft op 17 maart 2020 versoepelde regels vastgesteld voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen.

De regering doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen te melden als zij in financiële problemen komen. Op die manier blijft de regeling uitvoerbaar. Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle voert de regeling uit voor de gemeente Oldebroek.

Tozo aanvragen bij het RBZ

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 3 maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2). Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni 2020 aanvragen.

Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming.
  •  De gemeente verstrekt binnen 4 weken  voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt. 

Verschil Tozo 1 en Tozo 2

  Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,-. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Voor hoeveel maanden kunt u Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een verlenging aanvragen voor juli en augustus. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Meer informatie

Meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers leest u op Rijksoverheid.nl.