Vragen over corona door kerken en andere religieuze organisaties

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNOG van 27 mei 2020 is aangegeven dat gemeenten veel vragen ontvangen van organisaties van levensbeschouwelijke en religieuze aard.

Landelijk gezamenlijke aanpak religieuze organisaties over de aanpak van corona

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben uitgesproken dat behoedzaam vieren van het geloof het nieuwe uitgangspunt is nu de maatregelen in het controleren van het coronavirus versoepeld zijn. Dat betekent dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder aangepaste voorwaarden, mogelijk blijven. Na 1 juli worden de mogelijkheden verruimd tot naar verwachting 100 bezoekers per religieuze bijeenkomst. De organisaties onderstrepen dat de volksgezondheid en de overbelasting van de zorg een blijvend punt van aandacht en zorg is. Eerder hebben de religieuze gemeenschappen de bijeenkomsten zoveel mogelijk teruggebracht naar “zo klein als noodzakelijk”. Nu in de veranderende maatschappelijke context is het in behoedzaamheid vieren van geloof het nieuwe uitgangspunt.

Veiligheidsregio NOG (VR)

De VNOG heeft aangegeven dat brancheorganisaties zelf protocollen vaststellen. Voorbeelden hiervoor zijn de bekende protocollen van de kappersbranche, sportverenigingen e.d. Kerken, moskeeën en andere religieuze instellingen hebben meestal een landelijke organisatie. De bedoeling is dat deze organisaties zelf hun protocollen maken waarin de voorwaarden van de Noodverordening worden verwerkt. De meeste kerkgenootschappen hebben deze protocollen al ontwikkeld en bekend gemaakt. De VNOG zal bij het beantwoorden van de vragen over/van religieuze instellingen steeds toetsen aan de Noodverordening.

Doel van deze notitie voor het Algemeen Bestuur (AB) VNOG

Het doel van deze notitie is om zicht te krijgen op de vragen die spelen bij religieuze instellingen. Geprobeerd wordt op deze vragen antwoorden te krijgen (kennisdeling) maar wel in overeenstemming met de nu geldende Noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Vragen

Moet er een protocol worden ingeleverd bij de gemeente?

Het is geen wettelijke verplichting maar het is aan te bevelen om als organisaties een gebruiksplan te maken. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.
De gemeente behoudt zich voor de mogelijkheid om de gebruiksplannen op te vragen.

Religieuze gebouwen hebben meerdere zalen / bijgebouw(en), mogen per zaal per 1 juni 30 personen en per 1 juli 100 mensen plaatsnemen?

In deze situatie is aangesloten bij de richtlijnen die gelden voor bioscopen, filmhuizen, concertzalen en theaters (artikel 2.1 c van de Noodverordening). Op deze wijze kunnen de diverse zalen bij religieuze organisaties ook gebruikt worden.
De voorwaarden zijn:

 • 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde personen met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
 • Alle bezoekers gebruiken een zitplaats.
 • Maximaal toegestane aantal bezoekers is per 1 juni 30 personen, mogelijk per 1 juli 100 personen (afhankelijk van de afkondigingen van het kabinet) per afzonderlijke ruimte.
 • De afzonderlijke ruimtes hebben een aparte toegang.
 • De ruimtes staan niet in verbinding met elkaar.
 • Bezoekers van de afzonderlijke ruimtes mogen elkaar niet tegen komen in de gang(en), voor het mogelijke toiletbezoek zal het een en ander in het gebouw geregeld moeten worden.
 • U zorgt ervoor dat de toegang en het vertrek van de bezoekers zo verloopt dat niet meer dan 30 bezoekers tegelijktijdig aankomen respectievelijk vertrekken.

Het aantal bezoekers is exclusief voorganger, ouderling van dienst, organist, koster, enkele technici (voor online bijeenkomsten).

De religieuze instelling heeft een heel groot gebouw, waar veel meer mensen coronaproof in kunnen, wanneer mag dat?

In de Noodverordening per 1 juni 2020 zijn maximaal 30 personen toegestaan. Als alles goed gaat dan wordt per 1 juli het maximaal aantal personen op 100 vastgesteld. Daarna is het onzeker wanneer er een verandering te verwachten is van het aantal maximaal toelaatbare personen.

Avondmaal bij kerken

Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan.

Doop / bevestiging ambtsdragers / huwelijkszegen / ziekenzalving

Hoewel de anderhalve meter afstand tussen personen leidend blijft, kan een functionaris van een religieuze organisatie bepaalde (liturgische) hande-lingen/ceremoniën verrichten zonder deze afstand te handhaven. Hier kun je denken aan dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening, zieken-zalving en dergelijke. Dit kan doordat de religieuze organisatie grondwettelijk zelf invulling kan geven aan de religieuze bijeenkomsten. Bij het toepassen van deze handelingen/ceremoniën zullen de richtlijnen van het RIVM in acht moeten worden genomen. Onder functionarissen kunnen worden verstaan een voorganger, ouderling, diaken en pastoraal/kerkelijk werker.

Kunnen extra bijeenkomsten worden belegd, naast de ochtend en middag/avond dienst?

Het advies is om diensten niet strak achter elkaar te laten plaatsvinden omdat voldoende tijd moet zijn om te kunnen reinigen en te ventileren, dit is afhankelijk van de oppervlakte en ventilatiemogelijkheden van het gebouw.

Zingen tijdens diensten/vieringen

Op basis van de huidige kennis dat zingen wellicht een verhoogd besmettingsniveau heeft, is het advies om voorlopig geen samenzang te laten plaatsvinden.

Hoe moeten we met de ventilatie omgaan?

Op dit moment heeft het RIVM in onderzoek wat de rol van ventilatiesystemen is bij de overdracht van het virus. Tot het moment dat er een advies is van de experts, raden wij aan om zoveel mogelijk te ventileren met verse lucht van buiten. Heeft u een ventilatiesysteem dan is het belangrijk dat de lucht niet circuleert binnen een ruimte, maar dat er verse lucht in komt en uitgaat.

Moet het gehele religieuze gebouw (bv kerk, moskee) worden gereinigd voor de volgende bijeenkomst plaatsvindt?

Het advies is om zoveel mogelijk hygiëne en reinigingsmaatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting. Denk bijvoorbeeld aan om na elke bijeenkomst alle contact-oppervlakten; deurklinken, sanitair, zitplekken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, etc, te reinigen.

Moeten mensen zich aanmelden voor het bijwonen van de religieuze bijeenkomst, en moet dan een gezondheidscheck gedaan worden.

Op grond van de Noodverordening mogen per 1 juni 30 personen (mogelijk per 1 juli 100 personen) worden toegelaten bij een bijeenkomst. Hoe wordt bepaald wie aanwezig mogen zijn bepaalt de organisatie zelf. Een gezondheidscheck zoals de horeca / theaters en dergelijke hebben is ook aan te bevelen. De Rijksoverheid heeft overigens duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op de website van de Rijksoverheid.

Mogen ouderen en kwetsbare personen worden geweerd uit de bijeenkomsten?

Vooropgesteld is dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Hoe om te gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtigheid kan worden betracht voor mensen van 70 jaar en ouder; hiervoor, kunt u gebruikmaken van de voorschriften van het RIVM.

Wat te doen met de kinderopvang?

Het opvangen/oppassen van kinderen tijdens een bijeenkomst is mogelijk in hetzelfde gebouw, let wel dat kinderen dan meetellen met het maximaal aantal toe te laten personen. De algemene voorschriften van het RIVM blijven ook op hen van toepassing.

Vallen openlucht bijeenkomsten van religieuze organisaties onder een evenementvergunning?

Nee, openlucht bijeenkomsten van religieuze organisaties vallen onder de Wet Openbare Manifestaties, hiervoor geldt hetzelfde als bij het organiseren van een demonstratie. Let er daarbij op dat er aanvullende voorwaarden kunnen gelden in het belang van de volksgezondheid. Er volgt nog een handelingskader vanuit de VNOG.

Onder welke voorwaarden kan een openlucht bijeenkomst dan plaatsvinden?

 • U houdt zich aan de 1,5 meter afstandseis.
 • U doet een melding van een openbare manifestatie, tenminste 48 uur voor de bijeenkomst plaatsvindt, zoals genoemd in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van uw gemeente.
 • U geeft aan welke maatregelen u hebt genomen ter bescherming van de volksgezondheid, ter voorkoming van verkeersproblemen en welke maatregelen u hebt genomen ter bestrijding van wanordelijkheden.
 • Indien u gebruik maakt van een geluidsinstallatie of versterkte muziek zult u zich moeten houden aan de maximale geluidsnormen genoemd in de Apv van uw gemeente.
 • Bij het gebruik van een scherm of podium zult u ook moeten voldoen aan eisen die worden gesteld aan dergelijke constructies opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Mag een drive-in bijeenkomst per auto worden georganiseerd?

Drive-in bijeenkomsten zijn niet toegestaan, denk daarbij bijvoorbeeld ook aan drive-in bioscopen.

Slot

Bovenstaande vragen zijn vragen die op dit moment spelen bij religieuze organisaties. Belangrijk is dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft om het risico op verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.