Wat heeft de gemeenteraad besloten op 12 december?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Stikstofproblematiek en de positie van de agrarische sector in Oldebroek. Na twee inspreekbijdragen namens de sector en bijdragen van de raadsfracties is unaniem de motie ‘Oldebroek voor de boeren’ aangenomen door de gemeenteraad. Naast steunbetuiging aan de agrarische sector in de gemeente roept deze motie het college op om het signaal en standpunt van de gemeenteraad over te brengen aan het provinciaal bestuur van Gelderland en de ministers van LNV en I&W.
 • Beschikbaarstelling budget voor revitalisering winkelcentrum Meidoornplein fase II (Wezep). De gemeenteraad heeft voor fase II van de revitalisering van winkelcentrum Meidoornplein een budget beschikbaar gesteld van € 2.076.000,- voor herinrichting van de openbare ruimte en renovatie van de Meidoornpassage. Via een wijziging (amendement) heeft de raad daarbij besloten om de aangeboden visie van Lidl en Plus supermarkt voor nieuwbouw c.q. uitbreiding niet vast te stellen, maar een voorstel van het college af te wachten voor een definitief ontwerp voor het gebied. De beschikbaarstelling budget en de wijziging op het besluit zijn aangenomen met de stemmen van ChristenUnie, SGP, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD voor (16) en die van het CDA tegen (3).
 • Afvalbeleid 2019-2022 (Diftar / invoering tariefprikkel huishoudelijk restafval; Realisering grondstoffenstation in Elburg). De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel om met ingang van 2021 een tariefprikkel voor huishoudelijk restafval in te voeren (bedrag per lediging). Ook is unaniem ingestemd met de realisatie van een grondstoffenbrengstation in de gemeente Elburg, in samenwerking met de gemeenten Elburg en Nunspeet.
 • Intrekking compensatie precariobelasting Vitens. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het raadsbesluit van 19 april 2018 tot compensatie van de precariobelasting, opgelegd aan waterbedrijf Vitens, in te trekken; dit naar aanleiding van de uitkomst van de beroepsprocedure van Vitens.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding ‘second opinion zonnepark Heidehoek’.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13.  
 • Beschikbaarstelling budget aankoop campinggedeelte Heidehoek voor realisatie zonnepark (Wezep).
 • Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie de Brink (Wezep).
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 (’t Loo Oldebroek).
 • Vaststelling zesde herziening exploitatieplan Wezep Noord 2009
 • Herstelling bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen Wonen-5 en Wonen-6.
 • Vaststelling bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe.
 • Beschikbaarstelling budget voor ontwikkelingen informatievoorziening en digitalisering.
 • Vaststelling belastingverordeningen 2020.
 • Vaststelling controleprotocol accountantscontrole jaarrekeningen 2019 en 2020.
 • Intrekking (aangevulde) bekostigingsbesluiten baatbelasting ’t Loo II en Hattemerbroek-Dorp.
 • Vaststelling Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 Veluwe Noord.
 • Onttrekking perceelsgedeelte grond aan de openbaarheid ten behoeve van de Eben Haëzerschool (Oldebroek).
 • Vaststelling tweede wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.
 • Wijziging begroting naar aanleiding van tweede bestuursrapportage 2019.
 • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding C.33 gewijzigde exploitatieopzet Mariënrade (Wezep).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 12 december 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.