Convenant inzake beheer en toezicht locatie 'Heidehoek' ondertekend

Op 28 januari 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Heidehoek' vast te stellen.

Het bestemmingsplan staat op de agenda van de raad van 5 maart 2020, waar zal worden voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Een zeer belangrijke pijler onder het bestemmingsplan is het convenant tussen de gemeente en initiatiefnemer, deze is op 30 januari ondertekend.

Doel van het convenant

Het convenant heeft betrekking op het beheer en toezicht op het gebruik van de logiesgebouwen, zoals die door Heidehoek/HAM geëxploiteerd worden. Het convenant is opgesteld tussen de gemeente en initiatiefnemer. Omwonenden zijn uitgenodigd om hierover mee te praten.
Het huisvesten van de arbeidsmigranten gaat namelijk voor zowel de gemeente als voor Heidehoek/HAM verder dan alleen maar het inpassen en exploiteren van de betreffende logiesgebouwen. Het is in het algemeen belang dat er afspraken worden gemaakt over de orde, veiligheid, woongenot en andere sociale aspecten in relatie tot het beheer en toezicht op de logiesgebouwen. Het convenant voorziet in een borging van deze belangen. Het convenant gaat in het bijzonder in op de rol die de gemeente en Heidehoek/HAM gezamenlijk kunnen spelen met betrekking tot het voorkomen van overlast, bevorderen van de integratie en het waarborgen van de leefbaarheid en zorg en welzijn van de arbeidsmigranten.

Afspraken

De betrokken partijen zullen zich maximaal inspannen om de huisvesting van de arbeidsmigranten goed te laten verlopen. Zo zal er periodiek tussen gemeente en Heidehoek/HAM overleg worden gevoerd omtrent de openbare orde. Wanneer er aanleiding toe is, of er directe vragen zijn, zullen omwonenden betrokken worden. Ook zullen de partijen elkaar op de hoogte houden wanneer er ontwikkelingen zijn. In het convenant is tevens geborgd dat aan de SNF (Stichting normering flexwonen) voldaan wordt. Tot slot zijn er verscheidene afspraken vastgelegd die er voor zorgen dat er sprake zal zijn van een prettige situatie voor zowel arbeidsmigranten als de omwonenden.

Het convenant is gesloten voor een onbepaalde tijd. Wel zal het tweejaarlijks geëvalueerd worden door de gemeente en Heidehoek/HAM.

Foto ondertekening convenant Heidehoek