Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 5 maart over?

Donderdag 5 maart 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Ter bespreking

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek.

Op het campinggedeelte van de Heidehoek in Wezep worden al enkele jaren arbeidsmigranten gehuisvest. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Om aan de maatschappelijke en economische behoefte van huisvesting van arbeidsmigranten tegemoet te komen, doet het college van B&W aan de gemeenteraad het voorstel om de huisvesting op Heidehoek te legaliseren door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg.

Samen met de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten op voormalige camping de Heidehoek in Wezep, wil het college van B&W op een naastgelegen deel van het campingterrein een zonnepark realiseren. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om een bestemmingsplan vast te stellen wat deze duurzaamheidsontwikkeling ruimtelijk mogelijk gaat maken.

  • Huisvesting basisschool De Regenboog.

Het gebouw van basisschool de Regenboog in Oldebroek is bouwtechnisch en financieel afgeschreven. Ook vragen ontwikkelingen in het onderwijs qua gebouw een andere opzet. Na onderzoek van de mogelijkheden stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van basisschool de Regenboog op de locatie van de voormalige LHNO-gebouwen.

  • Extra financiële middelen voor sport en cultuur.

De raad heeft in 2019 het college van B&W gevraagd om een voorstel voor extra financiële middelen voor sport en cultuur waaronder muziekonderwijs. Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om een jaarlijks structureel bedrag van € 38.000,- beschikbaar te stellen. Dit is dan verdeeld in € 15.000,- voor sportverenigingen, en € 15.000,- voor muziekonderwijs plus een extra bedrag van € 8.000,- voor muziekverenigingen (samen voor het programma Meer muziek in de klas).

  • Rapport verkenners Kop van de Veluwe: duiding van het advies.

De provincie Gelderland heeft vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerking van de gemeenten op de Noord-Veluwe met het oog op diverse grote maatschappelijke opgaven die er liggen voor deze gemeenten. Onder de titel ‘Samen voor de Kop van de Veluwe, een pleidooi voor actie!’ hebben de onderzoekers (‘verkenners’) een rapport, uitmondend in een advies, opgeleverd. De fracties in de gemeenteraad van Oldebroek geven hun (eerste) opvatting over rapport en advies.
Burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie).
Het voorstel, daterend van begin 2019, van een groep inwoners aan de gemeenteraad is, om in gesprek te gaan met de inwoners over bestuurlijke samenwerking of fusie van gemeenten op de Noord-Veluwe en de inwoners hierbij te blijven betrekken. Aanleiding voor dit voorstel was met name het provinciale onderzoek naar de samenwerking op de Noord-Veluwe (verkenning Kop van de Veluwe). In de raadsvergadering van 7 maart 2019 is besloten de besluitvorming over dit burgerinitiatief uit te stellen tot het beschikbaar komen van het rapport en advies van de Verkenners Kop van de Veluwe. Dat advies is inmiddels uitgebracht (zie ook vorig agendapunt).

  • Initiatiefvoorstel VVD officieel maken gemeentevlag.

De huidige gemeentevlag van Oldebroek heeft geen officiële status. Omdat het onwenselijk is dat de gemeentevlag als identificatiemiddel en symbool niet officieel is, stelt de VVD-fractie de gemeenteraad voor om de gemeentevlag van Oldebroek zoals die tot dusver gevoerd wordt, vast te stellen als officiële vlag van de gemeente.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de B-lijst van hamerslagpunten):

  • Aanbesteding accountant boekjaren 2021-2024.
  • Herbenoeming voorzitter commissie bezwaarschriften.
  • Geen zienswijze indienen op Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Inzien documentatie

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.