Wat heeft de gemeenteraad besloten op 30 januari?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 30 januari 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

•    Beschikbaarstelling budget aanpak bestrijding eikenprocessierups.
Met het aannemen van een amendement (wijziging) heeft de gemeenteraad besloten om per jaar voor 2020 en 2021 € 92.500,- beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de eikenprocessierups door middel van opzuigen en spuiten met XenTari, in combinatie met ecologische maatregelen. En voor communicatie, volgen van het verloop en noodzakelijke maatregelen voor de beheersing en biodiversiteit eenmalig € 79.700,-.
Amendement en daardoor gewijzigd besluit zijn aangenomen met 10 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, ABO) en 5 stemmen tegen (CDA, PvdA/Burgerpartij Oldebroek, VVD).
•    Motie (vreemd aan de orde van de dag) Stuitingsbrief Luchthavenbesluit Lelystad Airport
De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen, waarin het college verzocht wordt om de inwoners te wijzen op de mogelijkheid om vóór 1 april 2020 een zogeheten stuitingsbrief in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van een stuitingsbrief is om het recht te behouden om op een later moment een schadeclaim in te dienen als gevolg van vliegverkeer.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.
•    Actualisering rechtspositie griffie en vaststelling verordening werkgeverscommissie.
•    Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 (Oosterwolde).
•    Vaststelling komgrenzen kernen Oldebroek.
•    Vaststelling Huisvestingsverordening 2020.
•    Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 (Oldebroek).
•    Wijziging grondexploitatie C.33 Mariënrade (Wezep).
•    Vaststelling ontwerpbeleidskader ‘kleinschalige grond- en veldopstelling zonnepanelen voor eigen gebruik’.
•    Beschikbaarstelling krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2020 (ten behoeve van de Looschool).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 30 januari 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.