Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Vergaderingen raadscommissies januari 2020

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15 en 16 januari 2020 in het gemeentehuis bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 15 januari 2020, aanvang 20.30 uur.

Ter bespreking:

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 in Oldebroek.
  • Wijziging grondexploitatie Mariënrade in Wezep.
  • Vaststelling ontwerpbeleidskader ‘kleinschalige grond- en veldopstelling zonnepanelen voor eigen gebruik’.
  • Prestatieafspraken 2020 met woningcorporaties DeltaWonen, Omnia Wonen en UWOON.
  • Beschikbaarstelling budget aanpak bestrijding eikenprocessierups.

Zonder bespreking:

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 in Oosterwolde.
  • Vaststellen komgrenzen kernen Oldebroek.
  • Vaststellen Huisvestingsverordening 2020.

Commissie Samenleving en Bestuur

Donderdag 16 januari 2020, aanvang 20.30 uur.

Ter bespreking:

  • Beschikbaarstelling krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2020.
  • Sociaal domein:

-    Rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2019
-    Prognose uitgaven specialistische Jeugdhulp 2019

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 638200.