Vergadering raadscommissie juli 2019

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergadering op woensdag 3 juli 2019 bij te wonen.

Gecombineerde commissievergadering Financiën & Bedrijfsvoering / Samenleving & Bestuur, woensdag 3 juli 2019, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

  • Financieel meerjarenperspectief 2020-2023.

Door vooral de tekorten in het Sociaal Domein moeten er maatregelen genomen worden voor een sluitende gemeentelijke begroting 2020-2023. De gemeente is verplicht een meerjarig sluitende begroting te hebben. De huidige stand is een tekort van ruim € 2 miljoen voor 2020 en daarna oplopend. Het college van B&W doet een voorstel aan de gemeenteraad om het probleem op te lossen door bezuinigingen, toepassen van verdien- en bespaarmogelijkheden en stijging van tarieven.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.