Wat heeft de gemeenteraad besloten op 29 mei?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 29 mei 2019 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

•    Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten (zonnepark de Koemkolk en zonnepark de Heidehoek).

De gemeenteraad heeft besloten de coördinatieregeling toe te passen voor de projecten zonnepark de Koemkolk (nabij boomkwekerij Hoekert) en zonnepark de Heidehoek (camping de Heidehoek, Wezep). Door deze mogelijkheid uit de Wet ruimtelijke ordening kunnen de noodzakelijke procedures worden versneld, door gelijktijdig met het bestemmingsplan een aan¬tal vergunningen te verlenen. Het voorstel is aangenomen met 15 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek) en 2 stemmen tegen (CDA, VVD); 2 raadsleden waren afwezig.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen overeenkomstig de voorstellen:

•    Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders B. Engberts en B. Bergkamp. Via een stemverklaring heeft PvdA/Burgerpartij Oldebroek aangegeven tegen dit voorstel te zijn.
•    Vaststelling gebiedsvisie Mariënrade (Wezep).
•    Toepassing coördinatieregeling verplaatsing van een bedrijf uit Zwolle naar bedrijvenpark H2O.
•    Vaststelling beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek (in kader van duurzame ontwikkeling van niet-grondgebonden, intensieve veehouderij).
•    Vaststelling Meerjaren Programma Grondbedrijf 2019 (MPG) en nemen bijbehorende financiële besluiten.
•    Jaarstukken 2018, (meer)jarenbegroting 2020-2023 en drie (meer¬jaren)begrotingswijzigingen 2019 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
•    Verlenging Huisvestingsverordening 2019 (tijdelijke versie).
•    Verhoging basisbedrag subsidieregeling Oranjeverenigingen.
•    Jaarverslag 2018 en concept Programmabegroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
•    Beschikbaarstelling aanvullend krediet nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest te Wezep.
•    Concept-opdracht bestuurlijke verkenner ‘Kop van de Veluwe’.
•    Vaststelling nota Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023.
•    Financiële documenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 29 mei 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.