Vergaderingen raadscommissies mei 2018

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 23 en 24 mei 2018 bij te wonen. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 23 mei, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

  • Voorstel vaststelling geactualiseerde Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen 2017 (nadere invulling fonds betaalde vereveningsbijdragen).
  • Voorstel vaststelling Meerjaren Programma Grondbedrijf 2018 en beschikbaarstelling budgetten, inclusief informatie van het college over het Kwalitatief Woningbouw Programma 2018.
  • Voorstel beschikbaarstelling € 713.826,- voor de aankoop van gronden aan de Voskuilerdijk in Hattemer­broek.

Zonder bespreking

  • Voorstel afhandeling financiële documenten Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV).

Samenleving en Bestuur, donderdag 24 mei, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

  • Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften.
  • Voorstel uitbreiding basisschool Eben Häezer in Oldebroek.

Zonder bespreking

  • Voorstel vaststelling verordening Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2018.

De geplande commissievergadering Financiën en Bedrijfsvoering van 22 mei is verzet naar woensdag 4 juli 2018.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht