Waar besluit de gemeenteraad over op woensdag 29 mei 2019

Woensdag 29 mei 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Ter bespreking

 • Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten (zonnepark de Koemkolk en zonnepark de Heidehoek).

Het college van B&W doet de gemeenteraad het voorstel om voor de projecten zonnepark de Koemkolk (nabij boomkwekerij Hoekert) en zonnepark de Heidehoek (camping de Heidehoek, Wezep) de zogeheten coördinatieregeling toe te passen. Deze mogelijkheid uit de Wet ruimtelijke ordening is er voor om procedures te kunnen versnellen, door gelijktijdig met het bestemmingsplan een aan­tal vergunningen te verlenen. In het geval van de twee projecten is het verkrijgen van subsidie de reden voor toepassing van de coördinatieregeling.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (B-lijst van hamerslagpunten):

 • Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders B. Engberts en B. Bergkamp.
 • Vaststellen gebiedsvisie Mariënrade (Wezep).
 • Toepassen coördinatieregeling verplaatsing van een bedrijf naar bedrijvenpark H2O.
 • Vaststellen beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek (in kader van duurzame ontwikkeling van niet-grondgebonden, intensieve veehouderij).
 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2019 (MPG) en nemen bijbehorende financiële besluiten.
 • Jaarstukken 2018, (meer)jarenbegroting 2020-2023 en drie (meer­jaren)begrotingswijzigingen 2019 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Verlengen Huisvestingsverordening 2019 (tijdelijke versie).
 • Verhogen basisbedrag subsidieregeling Oranjeverenigingen.
 • Jaarverslag 2018 en concept Programmabegroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest te Wezep.
 • Concept-opdracht bestuurlijke verkenner ‘Kop van de Veluwe’.
 • Vaststellen nota Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023.
 • Financiële documenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Bijbehorende documentatie

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Raadsvergadering 6 juni 2019

De geplande raadsvergadering van 6 juni gaat niet door bij gebrek aan agendapunten.