Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Waar besluit de gemeenteraad over op donderdag 7 november?

Donderdag 7 november 2019 begint om 19.00 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek (let op: gewijzigde aanvangstijd). De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Ter bespreking

 • Vaststelling Programmabegroting 2020-2023.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten. Om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen, zijn er voor meer dan € 2 miljoen aan verdien- en bespaarmogelijkheden in verwerkt. Deze bezuinigingsaanpak is nodig om de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de wegvallende precario-opbrengsten voor kabels en leidingen van nutsbedrijven op te kunnen vangen.

 • Vaststelling Nadere regel subsidie 2020.

Eén van de mogelijkheden om doelstellingen en activiteiten in de samenleving te ondersteunen is het verlenen van een gemeentelijke subsidie. In de Nadere regel subsidie worden de wijze van subsidiëring en waar nodig de vereisten en voorwaarden beschreven. Door een aantal wijzigingen is aanpassing van de Nadere regel subsidie door de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W noodzakelijk.

 • Beschikbaarstelling budget voor huisvesting basisschool De Wereldweide.

Het schoolgebouw van de openbare basisschool De Wereldweide in Wezep verkeert in een slechte staat van onder¬houd. Er is sprake van achterstallig onderhoud en het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen voor onderwijshuisvesting. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een krediet van maximaal € 595.000 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke aanpassingen en herstel van achterstallig onderhoud.

 • Beschikbaarstelling budget voor implementatie Omgevingswet.

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels voor ruimtelijke ontwikkelingen, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Met deze wet moet het gemakkelijker worden om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Een tijdige en goede invoering van de Omgevingswet in Oldebroek vraagt een investering. Daartoe stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (B-lijst van hamerslagpunten):

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3.
 • Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heicom, Broekeroordsweg 3C (’t Loo Oldebroek).
 • Instemmen met aanpassing Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland en aansluiting bij werkgeversvereniging.
 • Vaststellen financieel beleid voor- en vroegschoolse educatie.
 • Bekrachtigen opgelegde geheimhouding onderdelen rapport grondstoffenstation.
 • Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl. Op de dag van de raadsvergadering vindt u bij het onderdeel ‘nieuws’ het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.00 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.