Waar besluit de gemeenteraad over op donderdag 26 september?

Donderdag 26 september 2019 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Op de agenda staan de volgende punten:

Benoeming

•    Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).
Raadsfracties kunnen gebruikmaken van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Zij assisteren bij en maken kennis met het raads- en fractiewerk. Het betreft kandidaat-raadsleden die op de verkiezingslijst hebben gestaan voor de afgelopen gemeenteraads¬verkiezing. De CDA-fractie heeft de heer K. van Ommen voorgedragen om voor het CDA benoemd te worden als raadscommissielid. De heer Van Ommen gaat deel uitmaken van de raadscommissie Ruimtegebruik & Leefomgeving.

Ter bespreking

•    Nieuwe brandweerkazerne Oldebroek.
De brandweerkazerne aan de Spronksweg in Oldebroek is verouderd. Daarom is investeren in de huidige of een nieuwe locatie noodzakelijk. Om hiervoor een keuze te kunnen maken is een locatieonderzoek uitgevoerd. Met een nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek kan de brandweer weer jaren goede brandweerzorg leveren en kan de bestaande locatie van de kazerne ingezet worden voor verbetering van het centrum van Oldebroek. Van de onderzochte locaties is die van Zuiderzeestraatweg naast nummer 213 de beste voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om aldaar een nieuwe brandweerkazerne te bouwen en daarvoor een investering te doen van € 3,3 miljoen.

Afscheid

In verband met de aanstaande installatie van mevrouw T. Haseloop-Amsing als nieuwe burgemeester van Oldebroek neemt de raad afscheid van waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (B-lijst van hamerslagpunten):
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018.
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95.
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O, Rendementstraat.
•    Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport onderzoek toeristisch beleid.
•    Afzien van verklaring van geen bedenkingen bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O.
•    Akkoord gaan met jaarrekening 2018 RNV (Regio Noord-Veluwe).
•    Afwijzen verzoek vrijstelling gemeentelijke belastingen De Huiskamer van Wezep.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.