Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 22 april over?

Donderdag 22 april 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergaderingen?” kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

  • Vaststelling Toeristische visie en actieprogramma.

De gemeente heeft in samenwerking met het Toeristisch Platform Oldebroek een gezamenlijke toeristische visie op laten stellen. Dat is inclusief een actieprogramma voor concrete stappen om de toeristische en recreatiesector te versterken en het voorzieningenniveau in de gemeente te verhogen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de visie en het actieprogramma vast te stellen, en budget voor uitvoering vrij te maken.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

  • Bekrachtigen geheimhouding ENSIA-verantwoording.
  • Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Programma Grondbeleid 2021.
  • Bekrachtigen geheimhouding bijlage begroting bij projectplan Noorderrot (Noordeinde).
  • Vaststellen subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen 2021-2024.
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Laanzichtsweg 8 en 8A (Oldebroek).
  • Buiten werking stellen verordening reclamebelasting Oldebroek voor 2021.
  • Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) Oldebroek (actualisering).
  • Vaststellen 3e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (wettelijk minimumloon bij pgb Wmo).

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergaderingen?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad via 0525 638 200 of htabak@oldebroek.nl.