Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 20 april over?

Donderdag 20 april begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

Ter bespreking

  • Vestiging voorkeursrecht zoekgebieden Wonen en Werken
    Ook voor Oldebroek is er de opgave om meer woningen te bouwen en bedrijven vestigingsruimte te blijven bieden. Na een verkenning van mogelijke gebieden binnen de gemeente, heeft het college van B&W besloten om verschillende gronden voorlopig aan te wijzen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (recht van eerste koop). De voorlopige aanwijzing moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Daartoe doet het college van B&W een voorstel aan de raad.
  • Definitieve locatiekeuze maatwerkwoningen (Feithenhofsweg, Oldebroek)
    Na onderzoek heeft het college van B&W besloten om drie maatwerkwoningen op een perceel aan de Feithenhofsweg te realiseren. Het gaat om woningen in het kader van maatschappelijke omvang en beschermd wonen, voor een specifieke doelgroep die niet in een gewone woning of gewone woonomgeving kan wonen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad over de locatiekeuze geïnformeerd. De bespreking van deze informatie in de raadscommissievergadering van 5 april jl. wordt op verzoek van de fracties van CVO en ABO in de raadsvergadering voortgezet.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

  • Vaststellen gewijzigde ontwerpbestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek (diverse locaties).
  • Vaststellen wijziging verordening jeugdhulp Oldebroek 2020 (kilometervergoeding).
  • Beschikbaar stellen € 1.480.500 voor project Zaakgericht Werken.
  • Beschikbaar stellen bedragen t.b.v. budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023.  

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.