Wat heeft de gemeenteraad besloten op 20 april 2023?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 20 april 2023 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vestiging voorkeursrecht zoekgebieden Wonen en Werken
  Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad besloten om verschillende gronden in de gemeente definitief aan te wijzen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (recht van eerste koop) als zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerrein. Het besluit is aangenomen met 14 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek, ABO met uitzondering van raadslid mevrouw Deen) en 4 stemmen tegen (CVO, ABO-raadslid mevrouw Deen).
  De door CVO gedane twee wijzigingsvoorstellen (amendementen) om het zoekgebied voor het bedrijventerrein Broeklanden en het perceel waarop de jaarlijkse Schapenmarkt wordt gehouden uit de aanwijzing als zoekgebied te laten, zijn verworpen met 3 stemmen voor (CVO) en 15 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, ABO, Duurzaam Oldebroek). De oproep (motie) aan het college van b&w van CVO en ABO om voor het perceel van de Schapenmarkt zo nodig een alternatieve locatie te zoeken, is verworpen met 7 stemmen voor (CVO, ABO) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek).
 • Definitieve locatiekeuze maatwerkwoningen (Feithenhofsweg, Oldebroek)
  Op verzoek van CVO en ABO is na de commissievergadering van 5 april de bespreking van de informatie van het college in de raadsvergadering voortgezet over het realiseren van drie zogenoemde maatwerkwoningen op een perceel aan de Feithenhofsweg in Oldebroek, bestemd voor een specifieke doelgroep die niet in een gewone woning of gewone woonomgeving kan wonen.
  CVO heeft daarbij een verzoek aan het college gedaan (motie) om het draagvlakonderzoek in de buurt in kader van het haalbaarheidsonderzoek opnieuw uit te voeren. Deze motie is verworpen met 7 stemmen voor (CVO, ABO) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek).
 • Motie vreemd aan de orde van de dag:
  ABO en CVO hebben een niet-geagendeerde motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) ingediend, met daarin de opdracht aan het college van b&w om een onderzoek uit te voeren naar de kosten en financiering van het opnieuw invoeren van schoolzwemmen inclusief andere varianten zoals Swim2play. Deze motie is verworpen met 7 stemmen voor (ABO, CVO) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek).
 • Motie vreemd aan de orde van de dag:
  CVO heeft een niet-geagendeerde motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) ingediend, met daarin de uitspraak dat dat het gemeentehuis beschikbaar moet blijven voor fracties die willen spreken met inwoners (fractiespreekuur). Deze motie is verworpen met 3 stemmen voor (CVO) en 15 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, ABO, Duurzaam Oldebroek).

Zonder bespreking

Zonder bespreking zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen de volgende voorstellen van het college van B&W:

 • Vaststellen gewijzigde ontwerpbestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek (diverse locaties).
 • Vaststellen wijziging verordening jeugdhulp Oldebroek 2020 (kilometervergoeding).
 • Beschikbaar stellen € 1.480.500,- voor project Zaakgericht Werken.
 • Beschikbaar stellen bedragen t.b.v. budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 20 april 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, telefoonnummer 0525 638 200, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl