Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 18 april over?

Donderdag 18 april begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Ter bespreking

 • Initiatiefvoorstel collectief wonen in Oldebroek.

De fractie van de ChristenUnie heeft een initiatiefvoorstel ingediend. Hierin stelt de fractie aan de raad voor om het college van B&W op te dragen het collectief wonen te stimuleren. Collectief wonen houdt in dat inwoners gezamenlijk een woningbouwproject ontwikkelen. 

 • Initiatiefvoorstel wijziging lijst adviesrecht raad in geval van een azc.

De fracties van ABO en CVO hebben samen een initiatiefvoorstel ingediend over het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet. In het initiatiefvoorstel stellen beide fracties aan de raad voor om dit bindend adviesrecht van toepassing te verklaren op een aanvraag voor een asielzoekerscentrum. Zodat de gemeenteraad als hoogste, democratisch gekozen orgaan binnen de gemeente zich in directe zin kan uitspreken in geval van een aanvraag voor een azc.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 407 (Oldebroek).
 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 9 (Oldebroek).
 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 70 en 70A (Oldebroek).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 19 (Oldebroek).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Geldersesluis 7 (Noordeinde).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg en de Hagen.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 2.
 • Verlenen toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Instemmen met verbetering kantoorhuisvesting en verduurzaming mfc de Brinkhof (Wezep).
 • Vaststellen notitie gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen 2024.
 • Vaststellen algemene subsidieverordening 2024.
 • Wijzigen samenstelling raadscommissies en andere overlegvormen en afvaardigingen van de gemeenteraad.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken. 

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. 

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt. 

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.