Wat heeft de gemeenteraad besloten op 18 april 2024?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 18 april 2024 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Initiatiefvoorstel collectief wonen in Oldebroek.
  Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie met daarin de opdracht aan het college van B&W om het collectief wonen te stimuleren, is in aangepaste vorm aangenomen door de gemeenteraad, met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Voor het voorstel hebben gestemd de fracties van ChristenUnie, CDA, SGP, ABO en VVD; tegengestemd heeft de fractie van CVO.
 • Initiatiefvoorstel wijziging lijst adviesrecht raad in geval van een azc.
  Het initiatiefvoorstel van ABO en CVO om de raad het bindend adviesrecht te geven in geval van een tijdelijke vergunningaanvraag voor een asielzoekerscentrum, is door de gemeenteraad verworpen, met 2 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Voor het voorstel heeft gestemd de fractie van CVO; tegengestemd hebben de fracties van ChristenUnie, CDA, SGP, ABO en VVD.
  Wel is toegezegd door het college van B&W om een mogelijke vergunningsaanvraag in dat geval voor de mening van de raad aan de gemeenteraad voor te leggen.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad aangenomen (unaniem, tenzij anders staat genoemd):

 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 407 (Oldebroek).
 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 9 (Oldebroek).
 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 70 en 70A (Oldebroek).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 19 (Oldebroek).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Geldersesluis 7 (Noordeinde).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg en de Hagen.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 2.
 • Verlenen toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Instemmen met verbetering kantoorhuisvesting en verduurzaming MFC de Brinkhof (Wezep).
 • Vaststellen notitie gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen 2024.
 • Vaststellen algemene subsidieverordening 2024 (met stemverklaring van de fractie van CVO dat de fractie geacht wordt tegengestemd te hebben).
 • Wijzigen samenstelling raadscommissies en andere overlegvormen en afvaardigingen van de gemeenteraad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 18 april 2024. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.