Vanaf 11 september 2023 geen behandeling van nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of –wijziging

Vanaf 11 september 2023 neemt de gemeente Oldebroek geen nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of -wijziging meer in behandeling. De aanleiding hiervoor is dat een ontwerp-bestemmingsplanherziening of -wijziging voor 1 januari 2024 ter inzage moet liggen. Op 1 januari 2024 treedt namelijk de Omgevingswet in werking.

De gemeente heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat initiatiefnemers te maken krijgen met dubbele procedures en kosten. Er is namelijk tijd nodig om een verzoek tot bestemmingsplanherziening of -wijziging te beoordelen. En als deze beoordeling positief uitvalt dan moet er een ontwerpplan worden opgesteld, moeten onderzoeken verricht worden, moet overleg plaatsvinden met de provincie, het waterschap en/of andere overheidsinstanties en moet bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. De ervaring leert dat het meestal niet lukt om binnen een paar maanden na het indienen van het verzoek een ontwerpplan ter inzage te leggen.

Werkwijze tot 11 september 2023

Verzoeken die zijn ingediend vóór 11 september 2023 behandelt de gemeente nog op de tot dan toe gebruikelijke manier op voorwaarde dat duidelijk is dat terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan nog voor 1 januari 2024 gehaald kan worden. Dit kan alleen in overleg met en na instemming van de gemeente.

Werkwijze vanaf 11 september 2023 tot 1 januari 2024

Vanaf 11 september tot 1 januari 2024 heeft de gemeente alternatieve mogelijkheid om medewerking aan een initiatief te verlenen. In overleg met de initiatiefnemer bekijkt de gemeente graag wat mogelijk is. Initiatiefnemers kunnen hiervoor contact opnemen met Cynthia Plender, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening via 0525 63 82 00 of cplender@oldebroek.nl.

Werkwijze vanaf 1 januari 2024

Onder de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat, worden alle verschillende bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Dit gebeurt automatisch. Als het omgevingsplan moet worden gewijzigd, gelden daar nieuwe regels voor. Past een initiatief niet in het omgevingsplan? Dan kan een initiatiefnemer vanaf 1 januari 2024 óf een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking van het omgevingsplan óf een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan aanvragen. De keuze voor één van beide opties hangt af van de aard van het initiatief en de planning. De gemeente informeert en adviseert initiatiefnemers hier graag over.