Wat heeft de gemeenteraad besloten op 17 december?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 17 december 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de locati e Groote Woldweg 12 en 14 in Oosterwolde vastgesteld. Het plan maakt realisati e mogelijk van een nieuwe twee-onder-één-kapwoning aan de straatzijde en een nieuwe vrijstaande woning op het achtererf. Het voorstel is zonder stemming aangenomen. De leden van de fractie van het CDA hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 (’t Loo Oldebroek). De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de locatie Bovenheigraaf 69 te ’t Loo Oldebroek vastgesteld. Het plan maakt realisatie mogelijk van negen woningen op het perceel, bestaande uit drie vrijstaande woningen, een twee-onder-één-kapwoning en vier rijenwoningen. Het voorstel is na hoofdelijke stemming aangenomen. De aanwezige (15) leden van de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD stemden voor het voorstel, de leden (3) van de CDA-fractie tegen.
 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek verplaatsing accommodaties verenigingen WTC, WHC en VLS (Wezep). De gemeenteraad heeft een krediet van € 220.000,- beschikbaar gesteld voor uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van voetbalvereniging WHC, tennisvereniging WTC en de Van Limburg Sti rumkorpsen, in combinatie met woningbouw op de achterblijvende locati es. Het voorstel is na hoofdelijke stemming aangenomen. De leden (13) van de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO stemden voor het voorstel, de aanwezige leden (5) van de fracties van CDA, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD tegen.
 • Afvalstoff en en Diftar: vaststellen afvalstoffenverordening en verordening afvalstoffenheffing 2021 met tarieventabel. De gemeenteraad heeft in kader van de overgang op ‘Diftar’ (afvalscheiding) een nieuwe afvalstoffenverordening en de verordening afvalstoffenheffing 2021 vastgesteld. Het voorstel is zonder stemming (unaniem) aangenomen.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen volgens de voorstellen. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Bekrachtiging oplegging geheimhouding memo Zeuven Heuvels.
 • Niet-ontvankelijk verklaring bezwaar Voorlopig Ontwerp Meidoornplein Wezep.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2020’ (diverse percelen).
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Oosterwolde’.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor overkapping bedrijfsgebouw op perceel Broekeroordsweg 3C, ’t Loo Oldebroek.
 • Geen wensen of bedenkingen indienen betreffende werkgeversvereniging Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Deelname aan experiment centraal tellen stemmen Tweede Kamer verkiezing.
 • Aanwijzing accountant controle gemeentelijke jaarrekening, boekjaren 2021-2024.
 • Herijking visie centrum voor Jeugd en Gezin 2021.
 • Vaststelling belastingverordeningen 2021.
 • Vaststelling financiële verordening.
 • Financiële besluiten naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 17 december 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.