Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 16 december over?

Donderdag 16 december 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Op de agenda

 • Afscheid raadslid de heer J.T. de Nooijer (SGP).
 • Toelating en beëdiging raadslid de heer G. Vlieger.

De beoogde opvolger van de heer De Nooijer is de heer G. Vlieger (SGP). Na het raadsbesluit tot toelating tot de gemeenteraad zal de heer Vlieger worden beëdigd.

Om te bespreken

 • Vaststelling Toekomstvisie kern Oldebroek.

Om richting te kunnen geven aan ontwikkelingen in de kern Oldebroek is een toekomstvisie gewenst. Naast de abstracte punten uit de Omgevingsvisie spelen er meer concrete zaken zoals verdere ontwikkeling van het centrum, leegstaande en leegkomende winkelpanden, woningbouw, behoud karakteristieke lintbebouwing en openheid, en het verkeer op de Zuiderzeestraatweg.
Voor de samenhang in de aanpak en als afwegingskader voor het toestaan van ontwikkelingen stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om de toekomstvisie voor de kern Oldebroek vast te stellen.

 • Vaststelling belastingverordeningen 2022.

Voor de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen moeten jaarlijks in de vorm van verordeningen regels vastgesteld worden. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de belastingverordeningen voor 2022 vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Vaststellen (aangepast) beleidskader grootschalige energieopwekking.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23R1 (Oldebroek).
 • Wijzigen gemeentelijke begroting n.a.v. tweede bestuursrapportage 2021.
 • Vaststellen controleprotocol accountantscontrole gemeentelijke jaarrekening 2021.
 • Besluiten tot deelname aan experiment met centraal tellen stembiljetten gemeenteraadsverkiezing maart 2022.
 • Vaststellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek.
 • Vaststellen beleidsnota schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2022-2025.
 • Vaststellen visie jeugdhulpregio Noord-Veluwe.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (en dan bij deze vergadering).

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad (het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering kunt u voor uzelf starten). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Contact

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00, mailadres: htabak@oldebroek.nl.