Wat heeft de gemeenteraad besloten op 16 december 2021?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 16 december 2021 verschillende besluiten genomen.

 • De gemeenteraad heeft besloten tot toelating van de heer G. Vlieger (SGP) als raadslid. Hij volgt de heer J.T. de Nooijer op die ontslag heeft genomen. Na het raadsbesluit is de heer Vlieger beëdigd.

Na bespreking

 • Vaststelling Toekomstvisie kern Oldebroek.
  De gemeenteraad heeft de toekomstvisie voor de kern Oldebroek vastgesteld. Deze visie is bedoeld voor de samenhang in de aanpak en als afwegingskader voor het toestaan van ontwikkelingen. Het voorstel van het college van B&W is aangenomen met 14 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, CDA, ABO) en 3 stemmen tegen (PvdA/Burgerpartij Oldebroek, VVD).
 • Vaststelling Belastingverordeningen 2022.
  De gemeenteraad heeft voor de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen voor 2022 de verordeningen en tarieven unaniem vastgesteld.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen:

 • Vaststelling (aangepast) beleidskader grootschalige energieopwekking.
 • Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23R1 (Oldebroek).
 • Wijziging gemeentelijke begroting n.a.v. tweede bestuursrapportage 2021.
 • Vaststelling controleprotocol accountantscontrole gemeentelijke jaarrekening 2021.
 • Deelname aan experiment met centraal tellen stembiljetten gemeenteraadsverkiezing maart 2022.
 • Vaststelling regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek.
 • Vaststelling beleidsnota schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2022-2025.
 • Vaststelling visie jeugdhulpregio Noord-Veluwe.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 16 december 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 63 82 00.