Inspraakperiode cultuurnota

Samen naar een breed cultuurbeleid. Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een concept cultuurnota is opgesteld.

We zien de meerwaarde van cultuur en hebben er als gemeente voor gekozen om cultuurbeleid vast te stellen, om de doelstellingen te behalen die in deze cultuurnota staan beschreven. Drie hoofdthema’s in deze nota zijn: cultuur en maatschappelijke opgaven, verbinding en ontmoeting, aantrekkelijke gemeente.

Inzien

De cultuurnota ligt met ingang van 13 december 2022 tot en met 3 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 13 december 2022 tot en met 3 januari 2023 tegen de conceptregels zienswijzen naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het college van B&W of mondeling bij het team Samenleving. Maak voor een mondelinge toelichting een afspraak met beleidsmedewerker B. van den Brink, via 0525 63 82 00 of Bvdbrink@oldebroek.nl.

Verdere procedure

Van elke zienswijze wordt een kort verslag opgemaakt en van deze zienswijzen wordt een eindverslag opgemaakt. De cultuurnota wordt tezamen met het eindverslag ter vaststelling aan het college van B&W aangeboden. De definitieve versie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.