Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 15 december over?

Donderdag 15 december begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

Ter bespreking

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Buurskamp
  Voor het gebied Buurskamp in Wezep is een plan voor woningbouw ontwikkeld. Het plan betreft een bestemmingswijziging voor de realisatie van 25 woningen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Buurskamp met een aantal aanpassingen gewijzigd vast te stellen, inclusief bijbehorend beeldkwaliteitsplan, en te verklaren dat in deze de Crisis- en herstelwet van toepassing is.    
 • Beschikbaarstelling aanvullend krediet van € 1.050.000 voor afronding werkzaamheden herinrichting Meidoornplein
  Voor de herinrichting van het Meidoornplein in Wezep is in december 2019 budget vrijgemaakt door de gemeenteraad. Nu blijkt dat het budget niet toereikend is door onder meer de stijging van materiaalkosten. Ook zijn er aanvullende keuzes in het ontwerp gemaakt en zijn er extra werkzaamheden aan de riolering op en rond het Meidoornplein die eerder niet waren voorzien. Voor de afronding van alle werkzaamheden stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om een aanvullend krediet van € 1.050.000 beschikbaar te stellen.
 • Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2023
  Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van verordeningen lokale belastingen te heffen als een van de bronnen van inkomsten voor de gemeente. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke belastingverordeningen voor komend jaar vast te stellen, met bijbehorende tarieventabellen. De meeste tarieven zijn met niet meer dan het indexpercentage van 2,6% verhoogd.
 • Wijziging begroting n.a.v. de tweede Bestuursrapportage 2022
  Het college van B&W informeert de gemeenteraad door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de uitvoering van de gemeentebegroting over het lopende boekjaar en de gewenste bijstelling van het beleid. Nu betreft het de tweede bestuursrapportage 2022. Bij de rapportage hoort een wijziging van de begroting als financiële vertaling van de uitkomsten van de rapportage. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor deze begrotingswijziging vast te stellen op grond van het budgetrecht van de raad.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen uitvoeringsparagraaf financiële reserve Recreatie en Toerisme 2023 en beschikbaar stellen van € 73.000 daarvoor.
 • Beschikbaar stellen van € 105.000 voor zonnepanelen op zwembad de Veldkamp.
 • Vaststellen controleprotocol 2022 accountantscontrole gemeentelijke jaarrekening en kennisnemen van het bijbehorende normenkader 2022.
 • Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek (verhoging vermogensnorm).
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet van € 1.076.224 voor nieuwbouw basisschool de Regenboog en voorfinanciering van € 594.671 voor de ruimte van kinderopvang door Stichting Kindcentrum Oldebroek.
 • Verlengen werking regio-/beleidsplan en samenwerking maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • Vaststellen bestedingsplan financiële reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen en beschikbaar stellen van € 2.104.000 uit de reserve.
 • Benoemen nieuwe voorzitter rekenkamercommissie.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering of het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.