Burgemeester besluit tot verlenging cameratoezicht in centrum van Wezep

Het cameratoezicht op en rond het Meidoornplein in het centrum van Wezep is half december 2021 ingevoerd voor een periode van twee jaar. Aanleiding voor de invoering van het cameratoezicht waren het grote aantal incidenten en de structurele overlast. Het gaat om meldingen zoals overlast jeugd, vernielingen en incidenten met grote impact.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing heeft besloten om het cameratoezicht in dit gebied te verlengen voor de duur van vier jaar, tot half december 2027.

Op basis van de veiligheidsanalyse van voorgaande jaren kan geconcludeerd worden dat cameratoezicht noodzakelijk en effectief is voor de handhaving van de openbare orde in het centrum van Wezep. Het cameratoezicht dient als aanvullend middel voor het voorkomen en terugdringen van criminaliteit en overlast, het bieden van ondersteuning voor de opsporing en het verhogen van de pakkans en het oplossingspercentage. Tevens kan het cameratoezicht bijdragen aan het ondernemersklimaat, het werkklimaat voor politie en boa’s/toezichthouders en verbetering van de subjectieve veiligheid van inwoners, bezoekers en ondernemers. De camerabeelden kunnen live worden uitgekeken en ze mogen maximaal vier weken worden opgeslagen.

De noodzaak, werking en de voortzetting van cameratoezicht wordt periodiek getoetst. Als tussentijds blijkt dat het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is op deze locatie of bepaalde cameraposities niet meer noodzakelijk zijn, dan zal besloten worden het cameratoezicht (op die locatie) te staken. De maatregel wordt in 2025 uitgebreid geëvalueerd en dat kan tot gevolg hebben dat cameraposities afgeschaald worden.

Cameratoezicht blijft onderdeel maatregelenpakket

Het cameratoezicht is en blijft een onderdeel van een pakket aan maatregelen. De gemeente zet, samen met partners, in de eerste plaats in op het welbevinden van jongeren. Er worden gesprekken gevoerd met jongeren en er zijn trainingen voor sociale weerbaarheid. Ons beleid en inzet is er op gericht  dat jongeren meedoen aan sport en cultuur en dat ze op straat, net als alle inwoners, goed met elkaar en de omgeving weten om te gaan. Overlast bestrijden we, vanuit een integrale samenwerking, met het overlastnetwerk. Ondanks deze inzet blijft cameratoezicht een noodzakelijke aanvulling en het sluitstuk op het pakket aan maatregelen in deze omgeving.

Realisatie nieuw camerasysteem 1e kwartaal van 2024

Na een aanbestedingsprocedure is er een geschikte partij gevonden die een nieuw camerasysteem gaat opleveren voor de gemeente. De komende periode wordt het nieuwe systeem gerealiseerd en het streven is dat dit voor 1 maart 2024 operationeel is. Het huidige camerasysteem wordt ontmanteld  vanaf het moment dat het nieuwe camerasysteem volledig in gebruik is genomen. Omwonenden en ondernemers in het gebied ontvangen nadere informatie over het cameratoezicht en de werkzaamheden.