Prestatieafspraken 2024 ondertekend: een passende woning voor alle inwoners

Op 14 december ondertekenden de gemeente Oldebroek, woningcorporaties Omnia Wonen en deltaWonen, Bewonersraad DeltaWonen (CBR) en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) de prestatieafspraken voor 2024. Hierin staan concrete doelen en afspraken over hoe de partijen bijdragen aan de huisvesting in de gemeente Oldebroek.

Daarmee zorgen we voor een geschikte woonomgeving en daarin voldoende passende huurwoningen.

Voldoende en betaalbare woningen

De betrokken partijen hebben in deze prestatieafspraken afspraken vastgelegd. De actiepunten worden vanuit zes thema’s verwerkt. Er moet voldoende woningaanbod komen. Bij nieuwbouwprojecten wordt er 30% betaalbare huurwoningen gerealiseerd, is er aandacht voor doorstroming en wordt er ingezet op extra woningbouw. De marktpartijen worden in alle projecten door de gemeente Oldebroek uitgedaagd om extra middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen voor starters te realiseren. Ook is er aandacht voor de maandelijkse lasten, deze moeten betaalbaar blijven. Bestaande huurwoningen worden verduurzaamd en label E, F en G moeten uitgefaseerd worden in 2028.

Bijzondere doelgroepen, welzijn en zorg

Er is ook aandacht en begeleiding voor specifieke doelgroepen. Corporaties stellen 30% van de toewijzingen van sociale huurwoningen beschikbaar voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Aan welzijn en zorg wordt gewerkt, waardoor inwoners zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven of doorstromen naar een passende woning. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het huisvesten van statushouders om de gemeentelijke taakstelling te halen. We streven naar een leefbare en inclusieve gemeente waar alle inwoners ongeacht leeftijd, inkomen, huishoudenssamenstelling en zorgvraag een plek hebben en kunnen meedoen in de samenleving.

Voor elke inwoner een passende woning

Wethouder Beerd Flier: ‘We willen dat iedere inwoner prettig kan wonen in onze gemeente. We werken volop aan woningbouwprojecten, zodat er in 2030 voor al onze inwoners voldoende en passende woningen zijn. Leeftijd, samenstelling van het gezin of het wel of niet hebben van een zorgvraag zou niet uit moeten maken. Daarvoor zijn passende en betaalbare woningen nodig. In 2023 zijn veel stappen gezet en hebben we veelvuldig met elkaar hierover gesproken. Er liggen veel plannen op de uitvoeringstafel. Alle betrokkene partijen zijn hard aan het werk om zo snel mogelijk woningen toe te voegen. We stimuleren doorstroming door het aanbieden van een verhuiscoach. Ook zetten we in op nieuwe starterswoningen om zo aan de actuele woonbehoefte te voldoen. Het is belangrijk om via concrete acties ons ook in 2024 in te zetten voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners.”

Verduurzaming met focus op beheersing van woonlasten

Peter Toonen, directeur-Bestuurder bij Omnia Wonen: “We doen er alles aan om het verschil te maken voor onze huurders. Daarom ligt bij verduurzaming de focus op beheersing van woonlasten. We versnellen de verduurzaming van de meest slechte woningen, omdat hier het financiële voordeel - oftewel vermindering van woonlasten - het grootst is voor de individuele huurder. Zo willen wij in 2026 geen woningen meer hebben met labels E, F of G. Ook helpen we huurders te besparen door aandacht te besteden aan bewust energieverbruik. En zetten we in op het toekomstbestendig maken van onze woningen. Verder gaan we samen met de gemeente aan de slag met het vergroenen van wijken en begeleiden we bewoners die willen verhuizen naar een beter passende woning, bijvoorbeeld omdat ze ouder worden.”

Passend wonen: bouwen en doorstroming bevorderen

Martijn Sweitser, adjunct-directeur Wonen bij deltaWonen: “Passend wonen voor iedereen is de basis voor woon- en leefgeluk waar deltaWonen op inzet.  Met de krapte op de huidige woningmarkt is dat niet voor iedereen haalbaar. We zetten alles op alles om te bouwen en doorstroom te bevorderen. Ook komend jaar kunnen inwoners in gesprek met de (senioren) wooncoach om verhuizing te bespreken naar een andere woning. En op twee locaties in Wezep zijn we in de voorbereiding van de bouw van nieuwe appartementen. Verduurzaming en creëren van stabiele woonlasten gaan onverminderd door. Evenals afgelopen jaren worden er warmtepompen geplaatst en worden onze huizen verder geïsoleerd. Dat is goed voor de aarde en voor onze huurders.”

Belangen huurders

Namens de huurdersorganisaties, centrale bewonersraad Delta Wonen en stichting huurdersorganisatie Omnia Wonen, vult Grietje van de Rozenberg aan: “Ook dit jaar is er veel en goed overleg geweest tussen de drie partijen. Het is goed om dan te ervaren dat de belangen van de huurders serieus worden genomen. We hebben mooie afspraken gemaakt waarvan we verwachten dat deze goed zijn voor de huurders in Oldebroek. Het is mooi om te zien dat zij centraal staan in de afspraken die gemaakt worden.”

Prestatieafspraken 2024 ondertekend, door gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisatie.

Foto, v.l.n.r.: Beerd Flier (wethouder gemeente Oldebroek), Martijn Sweitser (adjunct-directeur wonen deltaWonen), Peter Toonen (directeur-bestuurder Omnia Wonen), Grietje van de Rozenberg (bestuurslid SHOW).