Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 14 december over?

Donderdag 14 december begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Ter bespreking

 • Beschikbaarstelling van gelden aan voetbalvereniging OWIOS voor vernieuwing clubaccommodatie en herinrichting sportpark Bovenmolen te Oldebroek
  Voetbalvereniging OWIOS wil haar clubaccommodatie vernieuwen, verduurzamen en toekomstbestendig maken, en sportpark Bovenmolen opnieuw inrichten. OWIOS heeft daarvoor een aanvraag ingediend voor een lening van € 1,1 mln en een aanvullende investeringsbijdrage van € 1,45 mln. De gemeente kan de vrijvallende gronden op het sportpark inzetten voor andere ruimtelijke of maatschappelijke opgaven. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de gevraagde lening en bijdrage te verstrekken.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Gemeentelijke rekenkamer: vaststellen verordening; benoemen voorzitter en leden; vaststellen vergoeding voorzitter en leden; benoemen leden klankbordgroep samenwerkende rekenkamers.
 • Vaststellen nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.
 • Omzetten drietal financiële bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling en afkoopregelingen naar een programma kostenverhaal onder de Omgevingsvisie Oldebroek.
 • Vaststellen Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 84 (Oosterwolde).
 • Beschikbaar stellen € 1.250.000,- voor grondaankoop Wezep Oost en € 35.000,- voor visievorming.
 • Aanpassen grondbeleid (actief grondbeleid).
 • Wijzigen begroting n.a.v. de tweede Bestuursrapportage 2023.
 • Vaststellen 4e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning (abonnementstarief).
 • Wijzigen Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldebroek.
 • Vaststellen belastingverordeningen 2024 en tarief toeristenbelasting.
 • Vaststellen controleprotocol 2023, controleverordening 2023, financiële verordening 2023 en normenkader 2023.
 • Vaststellen Oldebroekse Inclusie Agenda 2024-2026.
 • Beschikbaar stellen € 95.000,- voor de pilot Buurtgezinnen 2024-2025.
 • Vaststellen beleidsvisie Sociaal Domein 2024-2027.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoonnummer 0525 63 82 00, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.