Wat heeft de gemeenteraad besloten op 14 december 2023?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 14 december 2023 verschillende besluiten genomen.

 • De voorzitter en leden van de gemeentelijke rekenkamer zijn benoemd en beëdigd. De rekenkamer is de wettelijke opvolger van de rekenkamercommissie.

Na bespreking

 • Beschikbaarstelling van gelden aan voetbalvereniging OWIOS voor vernieuwing clubaccommodatie en herinrichting sportpark Bovenmolen te Oldebroek
  De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W unaniem besloten om voetbalvereniging OWIOS een lening van € 1,1 mln en een aanvullende investeringsbijdrage van € 1,45 mln te verstrekken. Dit om de clubaccommodatie te vernieuwen, te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, en sportpark Bovenmolen opnieuw in te richten.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad aangenomen:

 • Gemeentelijke rekenkamer: vaststellen verordening; benoemen voorzitter en leden; vaststellen vergoeding voorzitter en leden; benoemen leden klankbordgroep samenwerkende rekenkamers; voortzetten samenwerking met de gemeenten Hattem, Elburg, Nunspeet en Putten.
 • Vaststellen nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.
 • Omzetten drietal financiële bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling en afkoopregelingen naar een programma kostenverhaal onder de Omgevingsvisie Oldebroek.
 • Vaststellen Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 84 (Oosterwolde).
 • Beschikbaar stellen € 1.250.000,- voor grondaankoop Wezep Oost en € 35.000,- voor visievorming.
 • Aanpassen grondbeleid (actief grondbeleid).
 • Wijzigen begroting naar aanleiding van de tweede Bestuursrapportage 2023.
 • Vaststellen 4e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning (abonnementstarief).
 • Wijzigen Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldebroek.
 • Vaststellen belastingverordeningen 2024 en tarief toeristenbelasting.
 • Vaststellen controleprotocol 2023, controleverordening 2023, financiële verordening 2023 en normenkader 2023.
 • Vaststellen Oldebroekse Inclusie Agenda 2024-2026.
 • Beschikbaar stellen € 95.000,- voor de pilot Buurtgezinnen 2024-2025.
 • Vaststellen beleidsvisie Sociaal Domein 2024-2027.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Op www.oldebroek.nl/gemeenteraad kijkt u bij de raadsvergadering van 14 december 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.